Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 10: Cities around the world

Giải tiếng Anh 6 iLearn Smart World, lesson 3 trang 84, 85 Unit 10. a. Fill in the blank. Listen and repeat (Điền vào ô trống. Nghe và lặp lại).

New Words trang 84 - Lesson 3 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Fill in the blank. Listen and repeat

(Điền vào ô trống. Nghe và lặp lại)

b. Use the word in task a to talk about a place you know.

(Dùng những gì trong bảng để nói về nơi bạn biết)

Lời giải: 

a.

1. Clean

2. Populated

3. Cheap

4. Temperature

5. Expensive

6. Polluted

b.

Ha Noi city is so polluted and populated.

My village is very cheap and clean

Listening trang 84 - Lesson 3 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Listen to two student talking about some cities and circle the correct answer.

(Lắng nghe hai bạn học sinh nói về những thành phố và khoanh tròn vào đáp án đúng)

b. Listen and circle True or False

(Lắng nghe và chọn True hoặc False)

Lời giải:

a.

Kayla: Hey, John. Do you know what the most populated city in USA is? Can you guess?

John: Hmmm Los Angeles?

Kayla:It’s NewYork. In twenty nineteen, nearly nine million people lived there

John: That’s a lot. Is that in your magazine?

Kayla: Yes, it is. It’s an article comparing cities in the US

John: I guess our city is the smallest/ We only have five thousand people living there.

Kayla: No, that is Buford city in Wyoming. That only has only person.

John: That’s funny? What’s the most expensive city? Is it San Fransico?

Kayla: No, it isn’s. It’s New York

John: Why?

Kayla: Houses are expensive, travel, restaurants and other things, too

John: Wow, I’m glad to live here.

Kayla: Me too. I think our city is the best place to live

Tạm dịch bài nghe:

Kayla: Hey John. Bạn có biết thành phố nào đông dân nhất ở Mỹ không? Bạn có thể đoán không?

John: Los Angeles?

Kayla: Đó là New York. Có gần 9 triệu dân sống ở đây.

John: Nhiều ghê. Đó là cuốn tạp chí của bạn?

Kayla: Đúng vậy. Đó là một bài so sánh các thành phố ở Mỹ.

John: Tôi đoán thành phố chúng ta là nhỏ nhất. Chúng ta chỉ có 5 nghìn dân.

Kayla: Không đúng. Đó là thành phố Buford in Wyoming. Nó chỉ có 1 dân

John: Thật là thú vị.Thành phố nào là đắt nhất? San Fransico đúng không?

Kayla: Không, chính là New York.

John: Tại sao?

Kayla: Nhà cửa rất đẹp, cả du lịch, nhà hàng và mọi thứ khác cũng thế.

John: Wow, Tôi cảm thấy thật vui khi sống ở đây

Kayla: Tôi cũng thế, Tôi nghĩ thành phố mình là nơi tốt nhất để sống.

b.

1. The most populated city in the US is Los Angeles                   False

(Thành phố đông nhất ở Mỹ là Los Angeles)

2. In 2019, , nearly nine million people lived in New York         True

(Vào năm 2019, có khoảng 9 triệu dân sống ở New York)

3. Buford city is the smallest city in the USA,                              True

(Thành phố Buford là thành phố nhỏ nhất ở Mỹ)

4. The most expensive city is San Fransico.                                  False

(Thành phố đắt nhắt là San Fransico)

Reading trang 85 - Lesson 3 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Read the article and choose the best headline.

(Đọc bài dưới đây và chọn tiêu đề phù hợp nhất.) 

1. Hanoi's Beautiful Landmarks (Những địa danh xinh đẹp ở Hà Nội) 

2. Hanoi Travel Guide (Hướng dẫn du lịch ở Hà Nội) 

3. Hanoi's Rich History (Lịch sử phong phú của Hà Nội) 

Tom Blake, June 15 

Hanoi is the capital city of Vietnam. Over eight million people live in Hanoi and it is the second most populated city in the country. The weather is not as hot as in the south and the coolest time of year is from September to November. This is one of the best times to visit. Hanoi is one of the oldest cities in Vietnam and has a long and interesting history. You can see many beautiful traditional Vietnamese and French buildings around the capital. Hanoi also has the most universities in Vietnam and you will find students from all around the country studying there. Although some restaurants are expensive in Hanoi, you can eat great food for a good price. You should definitely visit Hanoi when you come to Vietnam.

b. Read and answer the question.

(Đọc và trả lời câu hỏi.) 

1. How many people live in Ha Noi? 

(Có bao nhiêu người dân sống ở Hà Nội?) 

2. When should you visit Ha Noi? 

(Khi nào bạn nên đến thăm Hà Nội?)

3. What styles of buildings can you see in Ha Noi?

(Những  kiểu nhà nào bạn có thể thấy ở Hà Nội?) 

4. Are all restaurants expensive in Ha Noi? 

(Có phải tất cả nhà hàng đều đắt ở Hà Nội không?)

Lời giải:

a.

Tạm dịch bài đọc:

Hà Nội là thủ đô của Việt Nam. Có hơn 8 triệu dân ở đây và đây cũng chính là thành phố đông dân thứ hai ở đất nước này. Thời tiết không nóng như ở miền Nam và thời điểm lạnh nhất trong năm là từ tháng 9 đến tháng 11. Đây cũng chính là thời điểm đẹp nhất để du lịch. Hà Nội là một trong những thành phố lâu đời nhất ở Việt Nam và cũng có rất nhiều câu chuyện lịch sử thú vị. Bạn có thể thấy rất nhiều tòa nhà truyền thống Việt – Pháp ở xung quanh. Hà Nội cũng có rất nhiều trường đại học ở Việt Nam và bạn sẽ nhìn thấy sinh viên từ mọi nơi trên đất nước ở đây. Mặc dù nhà hàng đắt tiền nhưng bạn sẽ được thưởng thức những món ăn tuyệt với với giá cả hợp lý. Bạn nên đến thăm Hà Nội khi di du lịch đến Việt Nam.

The best headline is Ha Noi Travel Guide.

(Tiêu đề thích hợp nhất là Hướng dẫn du lịch ở Hà Nội.)

b.

1. There are 8 million peolple living here.

(Có 8 triệu người sống ở đây.)

2. From September to November.

(Từ tháng 9 đến tháng 11.)

3. Many beautiful traditional Vietnam and French buildings.

(Nhiều ngôi nhà truyền thống mang phong cách Việt - Pháp.)

4. No, they are not.

(Không phải.)

Speaking trang 85 - Lesson 3 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Look at the table and compare the cities using superlatives and comparatives

(Nhìn vào bảng dưới đây và so sánh các thành phố sử dụng so sánh hơn nhất và so sánh hơn)

b. Compare your city with the cities in the table.

(So sánh thành phố của bạn với những thành phố ở bảng trên)

Lời giải:

a.

Tokyo is larger than London

London is more populated than Da Nang

Da Nang is hotter than Cape Town

London is more expensive than Cape Town

b.

My city is hotter than Da Nang

Tokyo is bigger than my city

London is more expensive than my city

Writing trang 85 - Lesson 3 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Wrting

Write a paragraph about Seoul or a city you know. Write 50 to 60 words

(Viết một đoạn văn về Seoul hoặc 1 thành phố mà bạn biết. Viết khoảng 50 đến 60 từ)

Lời giải:
Seoul is the capital city of Korean. It is in South Korean and is the most populated city in South Korean. It is famous for modern buildings, palaces, old houses. There are so many shopping malls. Seoul is home of some biggest companies in the world. Many South Korean actors singers live here. Seoul is an interesting city.

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác