Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.5 trên 17 phiếu

Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Review - Unit 6, 7, 8, 9, 10

Giải tiếng Anh 6 iLearn Smart World, Review unit 7 trang 98. Read the movies review. Choose the correct answer. (Đọc bài nhận xét phim. Chọn câu trả lời chính xác.)

Listening - Review Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

You will hear a boy giving a presentation about a movie he saw. Listen and fill in the blank. You will hear information twice.

(Bạn sẽ nghe một cậu bé thuyết trình về một bộ phim. Lắng nghe và điền và chỗ trống. Bạn sẽ được nghe hai lần.) 

MOVIE REVIEW PRESENTATION 

Name of the movie:

(0) My Fantastic Best Friend

Day he watched it:

(1) ______________

Book by the author:

(2) K.J ______________

Movie was:

(3) very ______________

Movie started at:

(4) ______________ o’clock

What he liked the most about it:

(5) the ___________________

Bài nghe:

Hi, everyone. I'm Harry and my presentation is abouta movie I like. The movie is called My Fantastic Best Friend. I watched it on Thursday with my sister. The movie is a comedy based on a book by the American author K.J. Birch, that's B-I-R-C-H. The book was called My Fantastic Best Friend, too. I really liked the movie because it was very funny. My sister thought it was funny, too, but she thinks the book is better. The movie started at seven o'clock and was pretty short, only ninety minutes long. It ended at eight-thirty. The thing I liked the most about My Fantastic Best Friend was the music. It was fantastic!

Tạm dịch:

Chào mọi người. Tôi là Harry và bài thuyết trình của tôi là về một phim tôi thích. Phim có tên My Fantastic Best Friend. Tôi đã xem nó vào thứ Năm với em gái tôi. Phim thuộc thể loại phim hài dựa trên một cuốn sách của tác giả người Mỹ K.J. Birch, là B-I-R-C-H. Cuốn sách cũng được gọi là Người bạn tuyệt vời nhất của tôi. Tôi thực sự thích bộ phim vì nó rất hài hước. Em gái tôi nghĩ nó cũng buồn cười, nhưng em ấy nghĩ cuốn sách hay hơn. Phim bắt đầu lúc bảy giờ và khá ngắn, chỉ dài chín mươi phút. Nó kết thúc lúc tám giờ rưỡi. Điều tôi thích nhất ở My Fantastic Best Friend là âm nhạc. Nó rất tuyệt vời!

Lời giải:

1. Thursday

2. Birch

3. funny 4. seven 5. music

MOVIE REVIEW PRESENTATION

(Thuyết trình nhận xét về phim)

Name of the movie:

(Tên phim)

(0) My Fantastic Best Friend

(Người bạn tốt tuyệt vời của tôi)

Day he watched it:

(Ngày anh ấy xem nó)

(1) Thursday

(thứ Năm)

Book by the author: 

(Sách của tác giả)

(2) K.J Birch

Movie was: 

(Phim thì)

(3) very funny

(rất hài hước)

Movie started at:

(Phim bắt đầu lúc)

(4) seven o’clock

(7 giờ)

What he liked the most about it:

(Điều anh ấy thích nhất về nó)

(5) the music 

(âm nhạc)

Reading - Review Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Read the movies review. Choose the correct answer.

(Đọc bài nhận xét phim. Chọn câu trả lời chính xác.) 

ELIZABETH I: THE GOLDEN AGE 

Friday Review by Scott Kerry 

I watched the movie Elizabeth I: The Golden Age last Thursday with a group of friends. We watched it for a history project we're doing at school. It is a drama about Queen Elizabeth I. She was born in 1533 and became Queen of England in 1558. She was a really strong leader. Her ships won battles against Spanish ships in 1588. Before I watched it, I didn't know if I would like it. I don't like many dramas but this was fantastic. The story of the movie was really interesting and so many exciting things happened. It was great! All my friends loved it too. You really should watch it!

Example: (Ví dụ)

0. When did Scott watch the movie? (Scott xem phim khi nào?)

A. Saturday (thứ Bảy)

B. Wednesday (thứ Tư)

C. Thursday (thứ Năm)

1. Why did Scott watch the movie? (Tại sao Scott xem phim?)

A. His friends wanted to. (Bạn bè của anh ấy muốn.)

B. For a history project. (Vì một dự án lịch sử.)

C. He likes dramas. (Anh ấy thích phim truyền hình.)

2. Who was Elizabeth I? (Elizabeth I là ai?)

A. a Spanish queen (một nữ hoàng Tây Ban Nha)

B. an English queen (một nữ hoàng Anh)

C. a movie (một bộ phim)

3. Why didn't Scott want to watch the movie? (Tại sao Scott không muốn xem phim?)

A. He was busy. (Anh ấy bận.)

B. He was with a group of friends. (Anh ấy đã ở với một nhóm bạn.)

C. He doesn't like many dramas. (Anh ấy không thích nhiều bộ phim chính kịch.)

4. What did Scott think about movie? (Scott nghĩ gì về phim?)

A. It had an interesting story. (Nó có một câu chuyện thú vị.)

B. It was boring. (Nó nhàm chán.)

C. He didn't like it. (Anh ấy không thích nó.)

Lời giải:

1. C 2. C 3. B 4. B 5. A

Vocabulary - Review Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Match the word with the descritions.

(Nối từ với miêu tả.) 

horror                             sad                         general                       soldiers                  cience fiction               exciting                         comedy                     

 

1. This kind of movie is very scary.

2. When you watch this kind of movie, you will laugh a lot.

3. This is a movie about life in the future.

4. When people feel like this, they may cry.

5. This word means very, very interesting.

6. An army is a large group of these people.

7. This person is the leader of an army.

horror

___________

___________

___________

___________

___________

___________

Lời giải:

2. comedy 3. science fiction 4. sad
5. exciting 6. sodiers  7. general

1. This kind of movie is very scary. - horror

(Loại phim này rất đáng sợ. - kinh dị)

2. When you watch this kind of movie, you will laugh a lot. - comedy

(Khi bạn xem loại phim này, bạn sẽ cười rất nhiều. - hài kịch)

3. This is a movie about life in the future. - science fiction

(Đây là một bộ phim về cuộc sống trong tương lai. - khoa học viễn tưởng)

4. When people feel like this, they may cry. - sad

(Khi mọi người cảm thấy như vậy, họ có thể khóc. - buồn)

5. This word means very, very interesting. - exciting

(Từ này có nghĩa là rất, rất thú vị. - thích thú)

6. An army is a large group of these people. - sodiers 

(Một đội quân là một nhóm lớn những người này. - binh lính)

7. This person is the leader of an army. - general

(Người này là thủ lĩnh của một đội quân. - đại tướng / tướng quân) 

Grammar - Review Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Underline the mistake in each sentence. Write the correct word on the line.

(Gạch chân vào lỗi sai trong câu. Viết lại với từ đúng vào dòng cho sẵn.) 

1. The movie is at Saturday at three o'clock.

2. This movie weren't very good. In fact, it was terrible.

3. Quang Trung were a famous Vietnamese king.

4. The movie is on in the evenings. It starts in seven o'clock.

5. They was in the movie theater last night.

6. Napoleon win forty-three battles and I think he was a great general.

7. Did you see Flying Fantastic? How wasn't it?

on

____________

____________

____________

____________

____________

____________

Lời giải:

2. weren't => wasn't 3. were => was 4. in => at
5. was => were 6. win => won 7. wasn't => was

1. The movie is at Saturday at three o'clock. => on

Giải thích: Trước ngày trong tuần (Saturday: thứ Bảy) dùng giới từ "on".

The movie is on Saturday at three o'clock. 

(Phim chiếu vào lúc ba giờ thứ Bảy.)

2. This movie weren't very good. In fact, it was terrible. => wasn't

Giải thích: Chủ ngữ "movie(phim) số ít nên dùng động từ "wasn't".

This movie wasn't very good. In fact, it was terrible.

(Phim này không hay lắm. Thật ra thì, nó thật khủng khiếp.)

3. Quang Trung were a famous Vietnamese king. => was

Giải thích: Chủ ngữ "Quang Trung" số ít nên dùng động từ "was".

Quang Trung was a famous Vietnamese king.

(Quang Trung là một vị vua nổi tiếng của Việt Nam.)

4. The movie is on in the evenings. It starts in seven o'clock. => at

Giải thích: Trước giờ (seven o'clock - 7 giờ) dùng giới từ "at".

The movie is on in the evenings. It starts at seven o'clock.

(Phim chiếu vào các buổi tối. Nó bắt đầu lúc bảy giờ.)

5. They was in the movie theater last night. => were

Giải thích: Chủ ngữ "they" số nhiều nên dùng động từ "were".

They were in the movie theater last night. 

(Họ đã ở rạp chiếu phim tối qua.)

6. Napoleon win forty-three battles and I think he was a great general. => won

Giải thích: Câu đang nói về sự việc trong quá khứ nên dùng thì quá khứ đơn => win (v) - won (V2)

Napoleon won forty-three battles and I think he was a great general.

(Napoléon đã thắng bốn mươi ba trận chiến và tôi nghĩ ông ấy là một vị tướng tài ba.)

7. Did you see Flying Fantastic? How wasn't it? => was

Giải thích: Xét về nghĩa câu hỏi nên ở dạng khẳng định "How was it?" (Nó như thế nào?)

Did you see Flying Fantastic? How was it?

(Bạn đã xem Flying Fantastic chưa? Nó thế nào?)

Pronunciation - Review Unit 7 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

(Khoanh vào từ có vị trí nhấn trọng âm chính khác với ba từ còn lại trong mỗi câu hỏi sau.) 

1. A. horror

2. A. fantasy

3. A. comic

4. A. author

5. A. character

6. A. amazing

B. boring

B. exciting

B. between

B. title

B. mystery

B. musical

C. against

C. become

C. soldier

C. action

C. dislike

C. terrible

D. action

D. adventure

D. movie

D. animation

D. wonderful

D. animated

Lời giải:

2. A 3. B 4. C 5. D 6. A

1. C

horror /ˈhɔːrər/

boring /ˈbɔːrɪŋ/

against /əˈɡenst/

action: /ˈækʃn/

2. A

fantaty /ˈfæntəsi/

exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/

become /bɪˈkʌm/

adventure /ədˈventʃər/

3. B

comic /ˈkɑːmɪk/

between /bɪˈtwiːn/

sodier /ˈsəʊldʒər/

movie /ˈmuːvi/

Answer: B

4. C

character /ˈkærəktər/

mystery /ˈmɪstəri/

dislike /dɪsˈlaɪk/

wonderful /ˈwʌndərfl/

5. D

author /ˈɔːθər/

title /ˈtaɪtl/

action /ˈækʃn/

animation /ˌænɪˈmeɪʃn/

6. A

amazing /əˈmeɪzɪŋ/

musical /ˈmjuːzɪkl/

terrible /ˈterəbl/

animated /ˈænɪmeɪtɪd/

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác