Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 4: Festivals and free time

Giải tiếng Anh 6 iLearn Smart World - lesson 2 unit 4 Festivals and Free time trang 33, 34, 35. New Words,Listening,Conversation Skill, Grammar,Pronunciation, Practice, Speaking. New Words.a. Listen and repeat. b. Fill in the blanks using the Present Simple. c. Answer the questions. d. Now, practice the conversation with your partner.

New word

a. Listen and repeat. b. Fill in the blanks using the Present Simple. c. Answer the questions. d. Now, practice the conversation with your partner.

Festival Activities

1. (music) performances

2. (food) stand

3. fashion show

4. puppet show

5. tug of war

6. talent show

 Lời giải: 


1. A

2. F

3. B

4. C

5. E

6. D


Phương pháp: 

Festival Activities: các hoạt động lễ hội

1. (music) performances: màn trình diễn âm nhạc

2. (food) stand: quầy thức ăn

3. fashion show: chương trình biểu diễn thời trang

4. puppet show: chương trình múa rối nước

5. tug of war: kéo co

6. talent show: chương trình biểu diễn tài năng

b. Draw the table. Add more adjectives and talk about some festival activities.

(Vẽ bảng. Thêm các tính từ và nói về một số hoạt động lễ hội.)

- I think dance performances ar fun.

(Tôi nghic các tiết mục múa thì vui.)

Positive (good)

Negative (bad)

fun

 

boring


Lời giải: 
 


Positive (good)

(tích cực – tốt)

Negative (bad)

(tiêu cực – xấu)

- fun (vui)

- interesting (thú vị)

- colorful (đầy màu sắc)

- busy (náo nhiệt)

-  amazing (hoành tráng)

- relaxing (thư giãn)

- boring (chán)

- noisy (ồn ào)

- dirty (bẩn)

- crowded (đông đúc)


Reading

Read the text messages between Amy and Jim and answer the questions.

(Đọc tin nhắn văn bản giữa Amy và Jim và trả lời các câu hỏi.)

Amy: Hi, Jim. Are you free on Saturday?

Jim: Sure, Amy. Why?

Amy: There's a festival in the park. Do you want to go?

Jim: Yeah! What time does it start?

Amy: It starts at 10 a.m. and ends at 10 p.m.

Jim: Cool! What can we do?

Amy: There's a tug of war and a fashion show. Oh, and the food stands open at 10:30 a.m.

Jim: Great. You know I'm always hungry! Can we go there by bus?

Amy: Yes. There's a bus near my house. It leaves at 9:30 a.m.

Jim: I can't wait! See you on Saturday!

1. Where is the festival?

2. What time does the festival start?

3. What activities can they do there?

4. What opens at 10:30 am ?

5. What time does the bus leave?

Lời giải: 

1. The festival is in the park.

(Lễ hội ở công viên.)

2. The festival starts at 10 a.m.

(Lễ hội bắt đầu lúc 10 giờ sáng.)

3. They can play a tug of war and watch a fashion show.

(Họ có thể chơi kéo co và xem biểu diễn thời trang.)

4. The food stands open at 10:30 am.

(Các quầy thức ăn mở cửa lúc 10:30 sáng.)

5. The bus leaves at 9:30 a.m.

(Xe buýt rời đi lúc 9:30 sáng.)

Phương pháp

Tạm dịch:

Amy: Chào, Jim. Bạn có rảnh vào thứ Bảy không?

Jim: Chắc chắn rồi, Amy. Có gì à?

Amy: Có một lễ hội ở công viên. Bạn muốn đi không?

Jim: Vâng! Mấy giờ nó bắt đầu?

Amy: Nó bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ tối.

Jim: Tuyệt vời! Chúng ta có thể làm gì?

Amy: Có trò kéo co và buổi biểu diễn thời trang. Ồ, và quầy thức ăn mở cửa lúc 10:30 sáng.

Jim: Tuyệt vời. Bạn biết đó mình lúc nào cũng đói! Chúng ta có thể đến đó bằng xe buýt không?

Amy: Có. Có một chiếc xe buýt gần nhà tôi. Xe khởi hành lúc 9:30 sáng.

Jim: Mình không thể đợi được nữa! Hẹn gặp bạn vào thứ Bảy nhé!

1. Lễ hội ở đâu?

2. Lễ hội bắt đầu lúc mấy giờ?

3. Họ có thể làm những hoạt động gì ở đó?

4. Cái gì mở cửa lúc 10:30 sáng?

5. Mấy giờ xe buýt khởi hành?

Grammar

a. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

Girl: What time does the talent show start?

(Chương trình biểu diễn tài năng bắt đầu lúc mấy giờ?)

Boy: It starts at 4 p.m.

(Nó bắt đầu lúc 4 giờ chiều.)

Girl: OK. What time does it end?

(Ờm. Mấy giờ nó kết thúc?)

Boy: It ends at 6 p.m.
 
(Nó kết thúc lúc 6 giờ tối.)

b. Fill in the blanks using the Present Simple.

(Điền vào chỗ trống sử dụng thì Hiện tại đơn.)

1. What time does the music performance start? (start)

2. Does the café___________in the morning? (open)

3. The train___________at 4:45 p.m. (leave)

4. What time does the restaurant___________? (close)

5. The puppet show___________in ten minutes. (end)

6. What time does the bus ___________? (leave)

Lời giải:

1. start 2. open 3. leaves
4. close 5. ends 6. leave

1. What time does the music performance start?

(Buổi biểu diễn văn nghệ bắt đầu lúc mấy giờ?)

2. Does the café open in the morning?

(Quán cà phê có mở cửa vào buổi sáng không?)

3. The train leaves at 4:45 p.m.

(Tàu rời đi lúc 4:45 chiều.)

4. What time does the restaurant close?

(Mấy giờ nhà hàng đóng cửa?)

5. The puppet show ends in ten minutes.

(Buổi biểu diễn múa rối kết thúc trong mười phút nữa.)

6. What time does the bus leave?

(Mấy giờ xe buýt khởi hành?)

Phương pháp:

Thì hiện tại đơn:

+ Dạng khẳng định:

- Chủ ngữ số nhiều + động từ ngữ nguyên

- Chủ ngữ số ít + động từ thêm “-s/es”

+ Dạng phủ định: S + don’t / doesn’t + động từ giữ nguyên

+ Dạng câu hỏi: (wh-word) + do / does + chủ ngữ + + động từ giữ nguyên?

c. Answer the questions.

 (Trả lời các câu hỏi.)

Jared: What time does the festival start?

Lila: 1. ________________ (11 a.m.)

Jared: What time does it end?

Lila: 2. ________________ (10 p.m.)

Jared: And what time do the food stands open?

Lila: 3. ________________ (12:30 p.m.)

Jared: Great! What time does the bus leave?

Lila: 4. ________________ (ten minutes)

Lời giải: 

Jared: What time does the festival start?

(Mấy giờ lễ hội bắt đầu?)

Lila: It starts at 11 a.m.

(Nó bắt đầu lúc 11 giờ sáng.)

Jared: What time does it end?

(Mấy giờ thì lễ hội kết thúc?)

Lila: It ends at 10 p.m.

(Nó kết thúc lúc 10 giờ tối.)

Jared: And what time do the food stands open?

(Và mấy giờ cửa hàng thức ăn mở cửa?)

Lila: They open at 12:30 p.m.

(Họ mở cửa lúc 12:30 chiều.)

Jared: Great! What time does the bus leave?

(Tuyệt vời! Xe buýt khởi hành lúc mấy giờ?)

Lila: It leaves in ten minutes.

(Mười phút nữa nó sẽ khởi hành.)

d. Now, practice the conversation with your partner.

(Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.)

Lời giải:

Jared: What time does the festival start?

Lila: It starts at 11 a.m.

Jared: What time does it end?

Lila: It ends at 10 p.m.

Jared: And what time do the food stands open?

Lila: They open at 12:30 p.m.

Jared: Great! What time does the bus leave?

Lila: It leaves in ten minutes.

Pronunciation

Sound Changes

a. “What time… ?” often sounds like /wʌt aɪm/.

(”What time…?” thường nghe có vẻ giống như /wʌt aɪm/.)

b. Listen. Notice the sound changes of the underlined words.

(Nghe. Chú ý sự thay đổi âm của các từ được gạch dưới.)

What time does the bus leave?

(Mấy giờ xe buýt khởi hành?)

What time does the festival start?

(Mấy giờ lễ hội bắt đầu?)

c. Listen and cross out the one with the wrong sound changes.

(Nghe và loại bỏ câu có sự thay đổi âm sai.)

What time does it end?

(Mấy giờ nó kết thúc?)

What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

Lời giải:

What time does it end?

=> Sai vì không có sự nối âm.

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Cùng một người bạn đọc các câu có sự chuyển âm đúng.)

Lời giải: 

What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

Practice

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành bài hội thoại. Đổi vai và lặp lại.)

Jim: What can we do?

Amy: There's a fashion show. It starts at 2 p.m.

Jim: What time does it end?

Amy: It ends at 3:30 p.m.

Jim: What else can we do?

Amy: The restaurants open at 10 a.m.

Jim: What time do they close?

Amy: They close at 9 p.m.

Phương pháp: 

Tạm dịch:

Jim: Chúng ta có thể làm gì?

Amy: Có một buổi biểu diễn thời trang. Nó bắt đầu lúc 2 giờ chiều.

Jim: Mấy giờ thì kết thúc?

Amy: Nó kết thúc lúc 3:30 chiều

Jim: Chúng ta có thể làm gì khác nữa?

Amy: Các nhà hàng mở cửa lúc 10 giờ sáng.

Jim: Mấy giờ họ đóng cửa?

Amy: Họ đóng cửa lúc 9 giờ tối.

b. Practice with your own idea.

(Thực hành với ý kiến của riêng em.)

Lời giải: 

A: What can we do?

(Chúng ta có thể làm gì?)

B: There's a tug of war. It starts at 1 p.m.

(Có trò kéo co. Nó bắt đầu lúc 1 giờ chiều.)

A: What time does it end?

(Mấy giờ nó kết thúc?)

B: It ends at 1:30 p.m.

(Nó kết thúc lúc 1:30 chiều.)

A: What else can we do?

(Chúng ta có thể làm gì khác?)

B: The food satnds open at 3 p.m.

(Quầy thức  ăn mở cửa lúc 3 giờ chiều.)

A: What time do they close?

(Mấy giờ họ đóng cửa?)

B: They close at 4 p.m.

(Họ đóng cửa lúc 4 giờ chiều.)

Speaking Let's Go to the Festival!

(Cùng tham gia lễ hội nhé!)

a. You're going to a festival. Work in pairs. Student B, turn to page 120 File 2. Look at the schedule for the festival. Take turns asking about the activities. Choose at least three things to do.

(Em định đến một lễ hội. Làm việc theo cặp. Học sinh B, chuyển đến trang 120 File 2. Nhìn lịch trình của lễ hội. Luân phiên hỏi về các hoạt động. Chọn ít nhất ba việc để làm.)

- What can we do?

(Chúng ta có thể làm gì?)

- There's a tug of war. It starts at 2 p.m.

(Có trò chơi kéo co. Nó bắt đầu lúc 2 giờ chiều.)

- Great!

(Tuyệt vời!)

Lời giải: 

A: What can we do?

(Chúng ta có thể làm gì?)

B: There's a puppet show. It starts at 10 a.m.

(Có màn múa rối. Nó bắt đầu lúc 10 giờ sáng.)

A: Great! What else can we do?

(Tuyệt vời! Chúng ta có thể làm gì khác nữa?)

B: There’s a talent show. It starts at 12 p.m.

(Có chương trình biểu diễn tài năng. Nó bắt đầu lúc 12 giờ trưa.)

A: Cool! What another activity can we do?

(Hoàn hảo! Còn một hoạt động nào khác chúng ta có thể làm không?)

B: Well, we can enjoy delicious food. The food stands open at 10:30 a.m.

(À, chúng ta có thể thưởng thức những món ăn ngon. Các quầy thực phẩm mở cửa lúc 10:30 sáng.)

A: Wonderful!

(Xuất sắc!)

b. Join another pair. Did you choose the same activities?

(Tham gia vào cặp khác. Các em có chọn hoạt động giống nhau không?)

Lời giải: 

No, we didn’t. We chose different activities.

(Không. Chúng tôi đã chọn những hoạt động khác nhau.)

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác