Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.4 trên 20 phiếu

Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Review - Unit 6, 7, 8, 9, 10

Giải tiếng Anh 6 iLearn Smart World, Review unit 6 trang 96. Listening - Review Unit 6 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World. Read the paragraph. Choose the best word for each space. (Đọc đoạn văn. Chọn từ đúng nhất cho mỗi chỗ trống.)

Listening - Review Unit 6 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose correct answer.

(Bạn sẽ nghe 5 đoạn hội thoại ngắn. Bạn sẽ nghe mỗi đoạn hai lần. Sẽ có một câu hỏi cho mỗi đoạn hội thoại. Với mỗi câu hỏi, hãy chọn đáp án đúng.)

Example:

0. You will hear two friends talking about their day. What did they do?

A. cleaned up their community

B. played in the park

C. walked along the river

1. You will hear a teacher talking about a school field trip. What will the class visit?

A. a factory

B. a recycling center

C. a lake

2. You will hear a girl, Emma, talking to her friend. What will Emma donate?

A. her birthday gifts

B. money

C. her old clothes

3. You will hear a girl, Lisa, asking for directions. Where is the post office?

A. opposite the supermarket

B. near the police station

C. between the new hospital and the station

4. You will hear a girl, Jane, talking to her brother. How are they going to help Goodwill?

A. help in a shop

B. take part in a run

C. donate old stuff

5. You will hear a man, Mark, asking fordirections. Where will he go first?

A. the mall

B. the bus station

C. the library

Example:

0. You will hear two friends talking about their day. What did they do?

A. cleaned up their community

B. played in the park

C. walked along the river

1. You will hear a teacher talking about a school field trip. What will the class visit?

A. a factory

B. a recycling center

C. a lake

2. You will hear a girl, Emma, talking to her friend. What will Emma donate?

A. her birthday gifts

B. money

C. her old clothes

3. You will hear a girl, Lisa, asking for directions. Where is the post office?

A. opposite the supermarket

B. near the police station

C. between the new hospital and the station

4. You will hear a girl, Jane, talking to her brother. How are they going to help Goodwill?

A. help in a shop

B. take part in a run

C. donate old stuff

5. You will hear a man, Mark, asking for directions. Where will he go first?

A. the mall

B. the bus station

C. the library

 Lời giải:

1. B 2. C 3. A 4. C 5. C

1. You will hear a teacher talking about a school field trip. What will the class visit? => B. a recycling center

(Bạn sẽ nghe một giáo viên kể về một chuyến đi thực tế của trường. Cả lớp sẽ tham quan gì? => B. một trung tâm tái chế)

2. You will hear a girl, Emma, talking to her friend. What will Emma donate? => C. her old clothes

(Bạn sẽ nghe một cô gái, Emma, nói với bạn của cô ấy. Emma sẽ tặng gì? => C. quần áo cũ của cô ấy)

3. You will hear a girl, Lisa, asking for directions. Where is the post office? => A. opposite the supermarket

(Bạn sẽ nghe một cô gái, Lisa, hỏi đường. Bưu điện ở đâu? => A. đối diện siêu thị)

4. You will hear a girl, Jane, talking to her brother. How are they going to help Goodwill? => C. donate old stuff

(Bạn sẽ nghe một cô gái, Jane, nói với em trai của cô ấy. Họ sẽ giúp Goodwill như thế nào? => C. tặng đồ cũ)

5. You will hear a man, Mark, asking fordirections. Where will he go first? => C. the library

(Bạn sẽ nghe một người đàn ông, Mark, hỏi đường. Anh ấy sẽ đi đâu trước? => C. thư viện.)

Reading - Review Unit 6 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Read the paragraph. Choose the best word for each space.

(Đọc đoạn văn. Chọn từ đúng nhất cho mỗi chỗ trống.)

Tom and Jenny are talking about different ways to (0) ________ the environment for Earth Day. Jenny says students shouldn't (1) _________food. They should eat ________everything on their plates. She also thinks everyone should (2) ________ trash and put it in the trash can to keep the school clean. Tom (3) ________ his water bottle and fills it with water every morning. He also takes his family's (4) _______ to the recycling bin because you can recycle metal. He thinks everyone should reuse and (5) ________ everything they can. Tom and Jenny are trying their best to protect the environment.

Example: 

0. A. donate

B. take part

C. protect

1. A. throw away

B. recycle

C. clean up

2. A. reuse

B. pick up

C. save

3. A. recycles

B. throws away                

C. reuses

4. A. cans

B. wildlife

C. newspapers

5. A. recycling

B. recycle            

C. recycles

Lời giải:

1. A 2. B 3. C 4. A 5. B

Tom and Jenny are talking about different ways to (0) protect the environment for Earth Day. Jenny says students shouldn't (1) throw away. food. They should eat everything on their plates. She also thinks everyone should (2) pick up trash and put it in the trash can to keep the school clean. Tom (3) reuses his water bottle and fills it with water every morning. He also takes his family's (4) cans to the recycling bin because you can recycle metal. He thinks everyone should reuse and (5) recycle everything they can. Tom and Jenny are trying their best to protect the environment.

Tạm dịch:

Tom và Jenny đang thảo luận về những cách bảo vệ môi trường cho ngày Trái Đất. Jenny nói rằng học sinh không nên lãng phí thức ăn. Họ nên ăn hết thức ăn ở trong đĩa. Cô ấy cũng nghĩ mọi người nên tái chế rác và để chúng vào thùng rác để có thể giữ môi trường sạch. Tom tái sử dụng chai nước và giữ chúng cho lần sử dụng tới. Anh ấy cũng đem chai nhựa để tái chế bởi vì nó có thể tái chế kim loại. Anh ấy nghĩ mọi người nên tái chế và tái sử dụng mọi thứ có thể. Tom và Jenny đang làm mọi thứ để bảo vệ môi trường.

Vocabulary - Review Unit 6 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Matchs the words with the descriptions.

(Ghép các từ với các mô tả.) 

1. hospital

2. trash

3. charity

4. donate

5. library

6. can

7. protect

8. post office

a. give money, food, clothes, etc. to someone or something

b. Some drinks such as cola come in these metal containers.

c. a place where doctors and nurses work

d. make sure that somebody or something is safe

e. a place where you buy stamps and send letters

f. an organization for helping people or animals

g. You throw this away.

h. People can come here to read books for free.

Lời giải:

1 – c 2 – g  3 – f 4 – a

5 – h

6 – b

7 – d

8 – e

1. hospital = c. a place where doctors and nurses work

(bệnh viện = c. nơi bác sĩ và y tá làm việc)

2. trash = g. You throw this away.

(rác = g. Bạn vứt cái này đi.)

3. charity = f. an organization for helping people or animals

(từ thiện = f. một tổ chức giúp đỡ con người hoặc động vật)

4. donate = a. give money, food, clothes, etc. to someone or something

(quyên góp = a. đưa tiền, thức ăn, quần áo, v.v. cho ai đó hoặc thứ gì đó)

5. library = h. People can come here to read books for free.

(thư viện = h. Mọi người có thể đến đây để đọc sách miễn phí.)

6. can = b. Some drinks such as cola come in these metal containers.

(lon = b. Một số đồ uống như cola được đựng trong các hộp kim loại này.)

7. protect = d. make sure that somebody or something is safe

(bảo vệ = d. đảm bảo rằng ai đó hoặc thứ gì đó an toàn)

8. post office = e. a place where you buy stamps and send letters

(bưu điện = e. nơi bạn mua tem và gửi thư)

Grammar - Review Unit 6 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Circle the correct the words.

(Khoanh tròn các từ đúng.) 

1. Is there a / the post office near here? - Yes, a/the post office is on Magnolia Street. It's next to the park. 

2. What do/does WWF do? 

3. What can I do to help save the environment? - Recycle/Recycles plastic bottles. 

4. You can/doesn't donate money. 

5. The/A library is on Pine Street. There's only one library on that street. 

6. Don't/Can't use plastic bags. 

7. The police station is opposite/between the bus station and the post office. 

8. Where do/are they work?

Lời giải:

1. the 2. does 3. Recycle 4. can
5. The 6. Don’t 7. between 8. do

1. Is there a post office near here? - Yes, the post office is on Magnolia Street. It's next to the park.

(Có bưu điện gần đây không? - Vâng, bưu điện ở đường Magnolia. Nó bên cạnh công viên.)

2. What does WWF do?

(WWF làm gì?)

3. What can I do to help save the environment? - Recycle plastic bottles.

(Tôi có thể làm gì để góp phần cứu môi trường? - Hãy tái chế chai nhựa.)

4. You can donate money.

(Bạn có thể quyên góp tiền.)

5. The library is on Pine Street. There's only one library on that street.

(Thư viện ở phố Pine. Chỉ có một thư viện trên con phố đó.)

6. Don't use plastic bags.

(Không sử dụng túi nhựa.)

7. The police station is between the bus station and the post office.

(Đồn cảnh sát nằm giữa bến xe và bưu điện.)

8. Where do they work?

(Họ làm việc ở đâu?)

Pronunciation - Review Unit 6 - Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Circle the word which has the underlined part pronounced diferently from the others.

(Khoanh chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ khác.)

1. A customer

2. A. stay

3. A. stop

4. A. recycle

5. A. single

6. A. social

B. sticker

B. listen

B. castle

B. reusable

B. plastic

B. people

C. student

C. study

C. station

C. article

C. simple

C. talk

D. question

D. start

D. stamp

D. usually

D. bottle

D. useful       

Lời giải:

1. D

customer /ˈkʌstəmər/

sticker /ˈstɪkər/

student /ˈstuːdnt/

question /ˈkwesən/

2. B

stay /steɪ/

listen /ˈlɪsn/

study /ˈstʌdi/

start /stɑːrt/

3. B

stop /stɑːp/

castle/ˈkæsl/

station /ˈsteɪʃn/

stamp /stæmp/

4. D

recycle /ˌriːˈsaɪkl/

reuseable/ˌriːˈjuːzəbl/

article /ˈɑːrtɪkl/

usually /ˈjuːʒəli/

5. B

single /ˈsɪŋɡl/

plastic /ˈplæstɪk/

simple /ˈsɪmpl/

bottle /ˈbɑːtl/

6. C

social /ˈsəʊʃl/

people /ˈpiːpl/

talk /tɔːk/

useful/ˈjuːsfl/

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác