Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 21 phiếu

Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 10: Cities around the world

Giải tiếng Anh 6 iLearn Smart World, lesson 1 trang 78, 79, 80 Unit 10: Cities around the world: New Words, Listening, Conversation Skill, Grammar, Pronunciation, Practice, Speaking.

New Words trang 78 - Lesson 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Write the letters in the boxes. Listen and repeat

(Điền chữ cái vào ô trống. Nghe và lặp lại)

b. Think of three famous landmarks in your country. Tell your partner about them.

(Nghĩ về 3 địa điểm nổi tiếng ở đất nước bạn. Hãy chia sẻ với bạn của mình) 

Lời giải:

a.

1 – A       

2 – E      

3 – C       

4 – B        

5 – F       

6 – D      

7 – H      

8 – G

b.

  • There is a Gold Bridge in Da Nang City.

  • There is an Opera Housr in Ha Noi City.

  • There is a famous palace called Reunification Palace in Ho Chi Minh City.

Listening trang 78 - Lesson 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Listen to Kathryn and Tom talking about a vacation.  Are they both on a vacation?

(Lắng nghe Kathryn and Tom nói về 1 kì nghỉ. Cả hai người họ có đi du lịch hay không?)

b. Now, listen and answer the question.

(Nghe và trả lời câu hỏi.)

1. When is the palace busy?

(Khi nào quảng trường rất đông?)

2. Does Kathryn have tickets for the opera?

(Kathryn có vé vào nhà thờ lớn không?)

3. What is near the opera house?

(Cái gì ở gần nhà hát lớn?)

4. Where can Kathryn go if the weather’s bad?

(Kathryn có thể đi đâu nếu thời tiết xấu?)

Lời giải:

a. 

Are they both on a vacation? => No. they aren’t.

(Họ đều đang nghỉ mát à? - Không.)

b.

1. On the weekend.

(Vào cuối tuần.)

2. No, he doesn’t. 

(Anh ấy không có.)

3. A nice park. 

(Một công viên xinh đẹp.)

4. He just stay at his hotel.

(Anh ấy ở lại khách sạn.)

Grammar trang 79 - Lesson 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Listen and repeat:

(Nghe và lặp lại)

Bài nghe:

B: What will you do if the weather’s bad?

G: If the weather’bad, I’ll watch a ballet at La Scala Opera House.

Câu điều kiện loại 1: Chúng ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để nói về những điều có thể xảy ra ở tương lai.

Chú ý: Chúng ta dùng If + Present Simple để nói về điều kiện, and will +bare infinitive để nói về kết quả.

b. Fill in the blank with the correct form of the verb.

(Điền vào chỗ trống dạng đúng của từ) 

c. Look at the Mary’s plan and write sentence.

(Nhìn vào kế hoạch của Mary và viết thành câu)

d. Now, practice saying the sentences with your partner.

(Bây giờ, hãy thực hành những câu trên với bạn của mình)

Lời giải:

b.

1. If I have time, I will go to  the opera house.

2. If the weather is cold, I will watch kabuki at the Kabukiza Theater.

3. I will not go to Ueno Park if it is freezing

4. If I have time, I will visit the Imperial Palace

5. If the museum is closed, I will visit Sensoji Temple

6. If I don’t have any money, I will not go to Tokyo Tower.

c.

1. If it rains, Mary will go to café

2. If the museum is busy, Mary will go to cathedral

3. If the opera house is closed, Mary will go to tower

4. If the palace is busy, Mary won’t go

5. If Mary has time, she will go to old bridge

Practice trang 80 - Lesson 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành đoạn hội thoại. Đổi vai và lặp lại)

b. Practice with your own idea.

(Thực hành với ý tưởng của bạn)

Lời giải:

b.

A: What are you going to do for your vacation?

B: I’ll going to visit the Statue of Liberty

A: What else will you do?

B: If I have time, I will go to Braca Tower.

A: What will you do if the weather’s cold?

B: if the weather’s cold, I’ll go to an ice cream store.

Speaking trang 80 - Lesson 1 - Unit 10 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. You are going to London for a day and want to visit three places. Tick three landmark you would like to go, then ask three friends where they’re going to visit.

(Bạn sẽ đến London vào một ngày nào đó và muốn đến thăm 3 nơi. Đánh dấu 3 nơi bạn muốn đi sau đó hỏi 3 người bạn về nơi họ sẽ đi?)

b. What will you do if you have more time or if it rains? Discuss and answer the questions?

(Bạn sẽ làm gì nếu có thời gian hoặc trời mưa? Thảo luận và trả lời câu hỏi.)

Lời giải:

a. 

 

Big Ben

Hyde Park

Tower Bridge

Buckingham Palace

St Haul’s Cathedral

The British musuem

Me

 

 

 

Lan

 

 

 

Trang

 

 

 

Nga

 

 

 

b.

1. What will you do if you have more time?

I”ll read book or watch TV

2. What will you do if it rains?

I”ll sleep.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác