Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 130 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 16 bài 7 lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 86: Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa...

Câu 86 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

a) 7.7.7.7                                 b) 3.5.15.15

c) 2.2.5.5.2                              d) 1000.10.10

Giải

a) \(7.7.7.7 = {7^4}\)                            

b) \(3.5.15.15 = 15.15.15 = {15^3}\)

c) \(2.2.5.5.2 = 2.2.2.5.5 = {2^3}{.5^2}\)

d) \(1000.10.10 = 10.10.10.10.10 = {10^5}\)

                       


Câu 87 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính giá trị các lũy thừa sau:

a) \({2^5}\)              b) \({3^4}\)              c) \({4^3}\)              d) \({5^4}\)

Giải

a) \({2^5} = 2.2.2.2.2 = 32\)                b) \({3^4} = 3.3.3.3 = 81\)

c) \({4^3} = 4.4.4 = 64\)                       d) \({5^4} = 5.5.5.5 = 625\)

 


Câu 88 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) \({5^3}{.5^6}\)                               b) \({3^4}.3\)

Giải

a) \({5^3}{.5^6} = {5^{3 + 6}} = {5^9}\)                   

b) \({3^4}.3 = {3^{4 + 1}} = {3^5{}}\)         

 


Câu 89 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trong các số sau, số nào là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1; 8; 10; 16; 40; 125.

Giải

Các số là lũy thừa của một số tự nhiên với số mũ lớn hơn 1:

\(8 = {2^3};16 = {4^2};125 = {5^3}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác