Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 100 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 16 bài 7 lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 93: Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa...

Câu 93 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) \({a^3}.{a^5}\)                      b) \({x^7}.x.{x^4}\)

c) \({3^5}{.4^5}\)                       d) \({8^5}{.2^3}\)

Giải

a) \({a^3}.{a^5} = {a^{3 + 5}} = {a^8}\)                         

b) \({x^7}.x.{x^4} = {x^{7 + 1 + 4}} = {x^{12}}\)

c) \({3^5}{.4^5} = 3.3.3.3.3.4.4.4.4.4\)                 

               \( = (3.4).(3.4).(3.4).(3.4).(3.4).\)

               \( = 12.12.12.12.12 = {12^5}\)

d) \({8^5}{.2^3} = {8^5}.8 = {8^6}\)

 

             


Câu 94 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Dùng lũy thừa để viết các số sau:

a) Khối lượng Trái đất bằng \(6\underbrace {00...00}_{21 chữ số 0}\) tấn.

b) Khối lượng khí quyển Trái Đất bằng \(5\underbrace {00...00}_{15 chữ số 0}\) tấn

Giải

a) \(6\underbrace {00...00}_{21 chữ số 0}\) tấn = \(6 . 1\underbrace {00...00}_{21 chữ số 0}\) = 6 . 1021 (tấn)

b) \(5\underbrace {00...00}_{15 chữ số 0}\) tấn = \(5 . 1\underbrace {00...00}_{15 chữ số 0}\) = 5 . 1015 tấn

 


Câu 95 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cách tính nhanh bình phương của một số tận cùng bằng 5: Muốn bình phương số tận cùng bằng 5, ta lấy số chục nhân với số chục cộng 1, rồi viết thêm 25 vào sau tích nhận được.

                   \(\overline {a{5^2}}  = \overline {A25} \) với A = a.(a + 1)

Áp dụng quy tắc trên, tính nhanh: \({15^2};{25^2};{45^2};{65^2}\)

Giải

\({15^2}\) :        1.(1 + 1) = 1.2 = 2    Vậy \({15^2}\) = 225

\({25^2}\) :        2.(2 + 1) = 2.3 = 6     Vậy \({25^2}\) = 625

\({45^2}\) :        4.(4 + 1) = 4.5 = 20   Vậy \({45^2}\) = 2025

\({65^2}\) :        6.(6 +1) = 6.7 = 42    Vậy \({65^2}\) = 4225

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác