Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 83 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 16 bài 7 lũy thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai lũy thừa cùng cơ số Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 90: Viết mỗi số sau dứới dạng lũy thừa của 10...

Câu 90 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết mỗi số sau dứới dạng lũy thừa của 10:

10 000; 1 000 000 000   

Giải

10 000 = \({10^4}\); 1 000 000 000 = \({10^9}\)                      

 


Câu 91 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Số nào lớn hơn trong hai số sau:

a) \({2^6}\) và \({8^2}\)                          b) \({5^3}\) và \({3^5}\)             

Giải

a) \({2^6} = {\rm{ }}2.2.2.2.2.2{\rm{ }} = {\rm{ }}64{\rm{ }}; {8^2} = {\rm{ }}8.8{\rm{ }} = {\rm{ }}64\)

Vậy \({2^6}\) = \({8^2}\)

b) \({5^3} = {\rm{ }}5.5.5{\rm{ }} = 125; {3^5} = 3.3.3.3.3{\rm{ }} = {\rm{ }}243\) 

Vậy \({5^3}\) < \({3^5}\)

 


Câu 92 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết gọn bằng cách dùng lũy thừa:

a) a.a.a.b.b                              b) m.m.m.m +p.p

Giải

a) a.a.a.b.b = \({a^3}.{b^2}\)               b) m.m.m.m +p.p=  \({m^4} + {p^2}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác