Trang chủ
Bình chọn:
3.6 trên 76 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 14 bài 6 phép trừ và phép chia Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 74: Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ...

Câu 74 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Một phép trừ có tổng của số bị trừ, số trừ và hiệu bằng 1062. Số trừ lớn hơn hiệu là 279. Tìm số bị trừ và số trừ.

Giải

Ta có:   Số bị trừ  +  số trừ + hiệu = 1062

Mà        Số trừ  +  hiệu   = số bị trừ

Suy ra số bị trừ là: 1062 : 2 = 531

Lại có   Số trừ - hiệu =  279

Mà        Số trừ  + hiệu = 531

Suy ra số trừ là: ( 531 + 279 ) : 2 =  405

Vậy số bị trừ là  531 , số trừ là 405


Câu 75 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Đố: Đặt các số 1,2,3,4,5 vào các vòng tròn để ba số theo hàng dọc hoặc theo hàng ngang đều bằng 9.

Giải

Vì ba số theo hàng dọc và theo hàng ngang đều bằng 9 nên tổng của hai hàng bằng:  9 + 9 = 18

Tổng của năm số trong hình vẽ: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15

Có sự chênh lệch là do số ở vòng tròn chính giữa được tính hai lần. Như vậy số ở vòng tròn chính giữa phải là số chênh lệch: 18 – 15 = 3

Khi đó tổng của hai số ở đầu là: 9 – 3 = 6

Ta có: 1  + 5 = 2 + 4 = 6

Vậy có thể xếp như hình dưới:

 


Câu 76 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) (1200 + 60 ) : 12                      b) (2100 – 42) : 21

Giải

a) (1200 + 60 ) : 12 = 1200 : 12 + 60 : 12 = 100 + 5 = 105

b) (2100 – 42) : 21 = 2100 : 21 - 42 : 21 = 100 -  2  = 98   


Câu 77 trang 14 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

 Tìm số tự nhiên x, biết:

a) x – 36 :18 = 12                     b) (x – 36 ) : 18 = 12

Giải

a) x – 36 :18 = 12 \( \Rightarrow \)  x – 2 = 12 \( \Rightarrow \) x = 12 + 2 \( \Rightarrow \) x = 14

b) (x – 36 ) : 18 = 12 \( \Rightarrow \) x – 36 =12.18 \( \Rightarrow \) x – 36 = 216

                                    \( \Rightarrow \) x = 216 + 36 \( \Rightarrow \) x = 252

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác