Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 15 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 15 bài 6 phép trừ và phép chia Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1. Câu 6.5: Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia...

Câu 6.5. trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Một phép chia có thương bằng 82, số dư bằng 47, số bị chia nhỏ hơn 4000. Tìm số chia.

Giải

Gọi số bị chia là a, số chia là b. Số chia phải lớn hơn số dư nên b > 47.

Nếu b = 48 thì a = 48.82 + 47 = 3983 < 4000, chọn.

Nếu b ≥ 49 thì a ≥ 49.82 + 47 = 4065 > 4000, loại.

Vậy số chia bằng 48.

 


Câu 78 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm thương:

a) \(\overline {aaa} :a\)               b) \(\overline {abab} :\overline {ab} \)                c) \(\overline {abcabc} :\overline {abc} \)  

Giải

a) \(\overline {aaa} :a = 111\)               

b) \(\overline {abab} :\overline {ab}  = 101\)                 

c) \(\overline {abcabc} :\overline {abc}  = 1001\)  

 


Câu 79 trang 15 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết một số A bất kỳ có ba chữ số, viết tiếp ba chữ số đó một lần nữa, được số B có sáu chữ số. Chia số B cho 7, rồi chia thương tìm được cho 11, sau đó lại chia thương tìm được cho 13. Kết quả được số A, hãy giải thích vì sao?

Giải

Ta có:

\(\eqalign{
& {\rm{A}} = \overline {abc} ;  B = \overline {abcabc} \cr
& \overline {abc}. 7 . 11 . 13= \overline {abc}  . 1001 = \overline {abcabc} \cr} \)

Suy ra:   \(\overline {abcabc} :7:11:13 = \overline {abc} \)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác