Trang chủ
Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 5 bài 1 tập hợp, phần tử của tập hợp Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 5: Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý ba trong năm...

Câu 5 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

a) Một năm gồm bốn quý. Viết tập hợp A các tháng của quý ba trong năm.
b) Viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.

Giải

a) A = \(\left\{ {} \right.\)tháng bảy, tháng tám, tháng chín\(\left. {} \right\}\)

b) B = \(\left\{ {} \right.\)tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai\(\left. {} \right\}\)


Câu 6 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho tập hợp: \(A = \left\{ {1;2} \right\};B = \left\{ {3;4} \right\}\). Viết các tập hợp gồm hai phân tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B.

Giải

Các tập hợp gồm hai phần tử, trong đó có một phần tử thuộc A, một phần tử thuộc B: \(\left\{ {} \right.\)1;3\(\left. {} \right\}\), \(\left\{ {} \right.\)2;3\(\left. {} \right\}\), \(\left\{ {} \right.\)1;4\(\left. {} \right\}\), \(\left\{ {} \right.\)2;4\(\left. {} \right\}\)

 


Câu 7 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho các tập hợp: A=\(\left\{ {} \right.\)cam, táo\(\left. {} \right\}\), B=\(\left\{ {} \right.\)ổi, chanh, cam\(\left. {} \right\}\).

Dùng các ký hiệu \( \in \), \( \notin \) để ghi các phần tử:

a) Thuộc A và thuộc B                        

b) Thuộc A mà không thuộc B

Giải

a) Cam \( \in \) A và cam \( \in \) B                    

b) Táo \( \in \) A và táo \( \notin \) B


Câu 8 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Có hai đường \({a_1}\) và \({a_2}\) đi từ A đến B có ba con đường \({b_1},{b_2},{b_3}\) đi từ B đến C (hình bên). Trong đó \({{\rm{a}}_1}{b_1}\) là một trong các con đường đi từ A đến C qua B . Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B.

Giải

Tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B:

\(\left\{ {{a_1}{b_1};{a_1}{b_2};{a_1}{b_3},{a_2}{b_1},{a_2}{b_2},{a_2}{b_3}} \right\}\)


Câu 9 trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho các số liệu sau (theo Niên giám 1999)

Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất.

Giải

Tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất:

A =\(\left\{ {} \right.\)In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a\(\left. {} \right\}\)

Tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất:

B = \(\left\{ {} \right.\) Bru-nây, Sin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia\(\left. {} \right\}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác