Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 126 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 7 bài 2 tập hợp các số tự nhiên Sách bài tập (SBT) lớp 6 tập 1. Câu 10: Viết số tự nhiên liền sau mỗi số : 199; x (với x ∈ N)...

Câu 10 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số : 199; x (với x ∈ N)

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số : 400 ; y (với x ∈ N*)

Giải

a) Số tự nhiên liền sau số 199 là 200.

    Số tự nhiên liền sau số  x là x +1 (với x ∈ N)

b) Số tự nhiên liền trước số 400 là 399

    Số tự nhiên liền trước số y là y-1 (với x ∈ N*)


Câu 11 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) \({\rm{A}} = \left\{ {x \in N|18 < x < 21} \right\}\)

b) \(B = \left\{ {x \in N*|x < 4} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {x \in N|35 \le x \le 38} \right\}\)

Giải

a) \(A = \left\{ {19;20} \right\}\)

b) \(B = \left\{ {1;2;3} \right\}\)

c) \(C = \left\{ {35;36;37;38} \right\}\)


Câu 12 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :

a) ……, 1200, ……                      b) ……, ………, m

Giải

a) 1201, 1200, 1199                   b) m+2; m+1; m

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác