Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 55 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 6 bài 1 tập hợp, phần tử của tập hợp Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 1.1: Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B....

Câu 1.1. trang 6 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp:

A = \(\left\{ {} \right.\)Tuấn, Dũng\(\left. {} \right\}\), B = \(\left\{ {} \right.\)cam, táo, ổi\(\left. {} \right\}\).

Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và phần tử của tập hợp B?

(A) 3                   (B) 5                     (C) 6                      (D) 8

Hãy chọn phương án đúng.

Giải

Chọn (C)


Câu 1.2. trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:

Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16.

Giải

\(\left\{ {} \right.\)Bảo, Chi, Hương, Tú\(\left. {} \right\}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác