Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 159 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 7 bài 2 tập hợp các số tự nhiên Sách bài tập (SBT) lớp 6 tập 1. Câu 13: Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*....

Câu 13 trang 7 Sách bài tập (SBT) lớp 6 tập 1.

Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*

Giải

Ta có: \(N = \left\{ {0;1;2;3;4;5;...} \right\}\)

            \({N^*} = \left\{ {1;2;3;4;5;...} \right\}\)

Suy ra số tự nhiên x mà x ∉ N* là 0 vậy \(A = \left\{ 0 \right\}\)

 


Câu 14 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?

Giải

Các số tự nhiên không vượt quá n là \(\left\{ {0;1;2;3;...;n} \right\}\)

Vậy có n+1 số


Câu 15 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

a) x, x+1, x+2                Trong đó x ∈ N

b) b-1, b, b+1                Trong đó b ∈ N*

c) c, c+1, c+3                Trong đó c ∈ N

d) m+1, m, m-1             Trong đó m ∈ N*

Giải

Các dòng có ba số tự nhiên tăng dần là

a) x, x+1, x+2                Trong đó x ∈ N

b) b-1, b, b+1                Trong đó b ∈ N*

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác