Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 111 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 11, 12 bài 5 phép cộng và phép nhân Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 47: Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích...

Câu 47 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trong các tích sau, tìm các tích bằng nhau mà không tính kết quả của mỗi tích:

11.18;     15.45;     11.9.2;     45.3.5;     6.3.11;     9.5.15

Giải

Ta có 11.9.2 = 11.18                    Ta có   45.3.5 = 45.15

            6.3.11 = 18.11                                9.5.15 = 45.15  

Vậy 11.18 = 11.9.2 = 6.3.11       Vậy  15.45 = 45.3.5 = 9.5.15        


Câu 48 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách:

a) Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 17.4;     25.28

b) Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: 13.12;       53.11;       39.101

Giải

a)  17.4 = 17.2 .2 = 34.2 = 68

     25.28 = 25. 4. 7 = 100 . 7 = 700

b) 13.12 = 13. (10+2) = 13 . 10 + 13 . 2 = 130 + 26 = 156

     53.11 = 53.(10+1) = 53 . 10 + 53 . 1 = 530 + 53 = 583

     39.101 = 39.(100+1) = 39 . 100 + 39 . 1 = 3900 + 39 = 3939


Câu 49 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất a.(b –c) = ab – ac

                              8 . 19;           65 . 98

Giải

Ta có  8 . 19 = 8.(20 – 1) = 8 . 20 – 8 . 1 = 160 – 8 = 152

           65 . 98 = 65 . ( 100 - 2) = 65 . 100 – 65 . 2

          = 6500 – 130

          = 6370 


Câu 50 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

Giải

Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102

Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

Ta có : 102 + 987 = 1089

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác