Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 213 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 11 bài 5 phép cộng và phép nhân Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 43: Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính...

Câu 43 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính:

a) 81+243+19                                b) 168+79+132

c) 5.25.2.16.4                                 d) 32.47+32.53

Giải

a) 81+243+19 = ( 81+19)+243 = 100+243 =343

b) 168+79+132 = (168+132)+79 = 300 + 79 = 379

c) 5.25.2.16.4  = (5.2).(25.4).16 = 10.100.16 = 1000.16 = 16000

d) 32.47+32.53 = 32.(47+53) = 32.100 = 3200


Câu 44 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x biết:

a) (x – 45) . 27 = 0                              b) 23 . (42 –x) = 23

Giải

a) (x – 45) . 27 = 0  \( \Rightarrow \) x – 45 = 0  \( \Rightarrow \) x = 45

b) 23 . (42 –x) = 23  \( \Rightarrow \) 42 – x =1  \( \Rightarrow \) x = 42 - 1 \( \Rightarrow \) x = 41


Câu 45 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhanh: A = 26+27+28+29+30+31+32+33

Giải  

A = 26+27+28+29+30+31+32+33

   = (26+33)+(27+32)+(28+31)+(29+30)  

   = 59 + 59 + 59 + 59 = 59 . 4 = 236    

 


Câu 46 trang 11 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhanh bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

997  + 37 ;           49 + 194

Giải

997 + 37 = ( 997 +3) +34 = 1000 + 34 = 1034

49 + 194 = 43 + (6 + 194) = 43 + 200 = 243

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác