Trang chủ
Bình chọn:
3.8 trên 25 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 5 bài 1 tập hợp, phần tử của tập hợp Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống...

Câu 1 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô trống:

\(9 \ldots A;14 \ldots A\)

Giải

* \({\rm{A =  }}\left\{ {8;9;10;11} \right\}\) hoặc \(A = \left\{ {x \in N\backslash 7 < x < 12} \right\}\)

* Điền ký hiệu vào ô trống: \(9 \in A;14 \notin A\)


Câu 2 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’

Giải

Tập hợp các chữ cái trong cụm từ “SÔNG HỒNG’’:

\(\left\{ {S;O;N;G;H} \right\}\)


Câu 3 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp : \(A = \left\{ {m,n,p} \right\};B = \left\{ {m,x,y} \right\}\) . Điền ký hiệu thích hợp vào ô vuông:
\(n \ldots A;p \ldots B;m \in \ldots \)

Giải

\(n \in A;p \notin B;m \in A\) hoặc \(m \in B\)


Câu 4 trang 5 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Nhìn các hình 1a và 1b, viết cá tập hợp A,B,C

Giải

\(A = \left\{ {m,n,4} \right\}\), B = \(\left\{ {} \right.\) Bàn \(\left. {} \right\}\), C = \(\left\{ {} \right.\) Bàn, Ghế \(\left. {} \right\}\)

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác