Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Unit 7: Television

Giải Communication Unit 7 Television SGK Tiếng Anh 6 tập 2 Global Success - Kết nối tri thức trang 11. 5. Work in groups. Tell your group which programme in 4 you prefer and why.

EVERYDAY ENGLISH - UNIT 7 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

Asking for and giving information about TV programmes

(Hỏi và cung cấp thông tin về các chương trình TV)

1. Listen and read the conversation. Pay attention to the highlighted words.

(Nghe và đọc bài hội thoại. Chú ý đến các từ được làm nổi bật.)

A: What's your favourite TV programme?

(Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?)

B: The animal programme.

(Chương trình động vật.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: Because I can see the animals in their real life.

(Bởi vì mình có thể nhìn thấy những con vật trong thực tiễn cuộc sống của chúng.)

2. Work in pairs. Male a similar conversation about your favourite TV programme.

(Làm việc theo cặp. Tạo một bài hội thoại tương tự về chương trình TV yêu thích của em.)

Trả lời:

A: What's your favourite TV programme?

(Chương trình TV yêu thích của bạn là gì?)

B: The Cartoon Network.

(The Cartoon Network.)

A: Why do you like it?

(Tại sao bạn thích nó?)

B: Because the cartoons are very funny and they make me happy.

(Bởi vì phim hoạt hình rất vui và chúng làm mình thấy vui.)

TV PROGRAMMES - UNIT 7 SGK TIẾNG Anh 6 GLOBAL SUCCESS

3. Work in groups. Discuss and complete the facts with the countries in the box.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận và hoàn thành các sự thật với các quốc gia trong khung.)

the USA                 Viet Nam                     Japan                       Iceland

 Facts

1. Pokemon cartoons are from ____________ .

2. Bibi in ____________shows international and Vietnamese cartoons.

3. In ____________, there was no TV on Thursdays before 1986.

4. Discovery Channel makes education fun for children in____________.

Trả lời:

1. Japan 

2. Viet Nam

3. Iceland

4. the USA

1. Pokemon cartoons are from Japan.

2. Bibi in Viet Nam shows international and Vietnamese cartoons.

3. In Iceland, there was no TV on Thursdays before 1986.

4. Discovery Channel makes education fun for children in the USA.

Hướng dẫn dịch:

1. Hoạt hình Pokemon thì từ Nhật Bản.

2. Bibi là ở Việt Nam chiếu hoạt hình Việt Nam và nước ngoài.

3. Ở Iceland, không có chương trình truyền hình vào thứ năm trước 1986.

4. Ở Mĩ, kênh Discovery làm chương trình giáo dục thú vị cho chẻ em.

4. Read about the two TV programmes and tick () the correct programme in the table. You may tick both.

(Đọc qua hai chương trình TV và đánh dấu chương trình đúng trong bảng. Em có thể đánh dấu cả hai.)

 

Let's Learn

Hello Fatty

1. It's educational.

 

 

2. It has viewers from 80 countries.

 

 

3. Its main character is a clever fox.

 

 

4. Both parents and children enjoy it.

 

 

5. It's a cartoon.

 

Trả lời:

1. Let's  Learn&Hello Fatty

2. Let's  Learn

3. Hello Fatty

4. Let's  Learn

5. Hello Fatty

1. It's educational. =>Let's  Learn& Hello Fatty

(Nó mang tính giáo dục.) 

2. It has viewers from 80 countries. =>Let's  Learn

(Nó có người xem từ 80 quốc gia. =>Let's  Learn)

3. Its main character is a clever fox. => Hello Fatty

(Nhân vật chính của nó là một con cáo thông minh. => Hello Fatty)

4. Both parents and children enjoy it. =>Let's  Learn

(Cả cha mẹ và con cái đều thích thú. =>Let's  Learn)

5. It's a cartoon. => Hello Fatty

(Đó là một phim hoạt hình. => Hello Fatty)

5. Work in groups. Tell your group which programme in 4 you prefer and why.

(Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của em chương trình nào ở bài 4 mà em thích hơn và vì sao.)

Example: I like Let’s Learn because it has cute characters and fun songs.

(Ví dụ: Tôi thích Let’s Learn vì nó có các nhân vật dễ thường và bài hát vui nhộn.)

Trả lời:

I like Hello Fatty because it’s funny and educational.

 

(Tôi thích chương trình Hello Fatty vì nó thú vị và mang tính giáo dục.)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me