Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 2.1: Tính nhanh...

Câu 2.4 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

\(A = {1 \over 3} - {3 \over 4} - \left( { - {3 \over 5}} \right) + {1 \over {72}} - {2 \over 9} - {1 \over {36}} + {1 \over {15}}\).

Giải

\(A = \left( {{1 \over 3} + {3 \over 5} + {1 \over {15}}} \right) - \left( {{3 \over 4} + {2 \over 9} + {1 \over {36}}} \right) + {1 \over {72}} \)

    \(= 1 - 1 + {1 \over {72}} = {1 \over {72}}\)

Câu 2.5 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

\(B = {1 \over 5} - {3 \over 7} + {5 \over 9} - {2 \over {11}} + {7 \over {13}} - {9 \over {16}} - {7 \over {13}} +\)

\({2 \over {11}} - {5 \over 9} + {3 \over 7} - {1 \over 5}\)

Giải

\(B = \left( {{1 \over 5} - {1 \over 5}} \right) + \left( { - {3 \over 7} + {3 \over 7}} \right) + \left( {{5 \over 9} - {5 \over 9}} \right) +\)

\(\left( { - {2 \over {11}} + {2 \over {11}}} \right) + \left( {{7 \over {13}} - {7 \over {13}}} \right) - {9 \over {16}}\)

\( \Leftrightarrow B = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 - {9 \over {16}}\)

\(\Leftrightarrow B =  - {9 \over {16}}\)

Câu 2.6 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

\(C = {1 \over {100}} - {1 \over {100.99}} - {1 \over {99.98}} - {1 \over {98.97}} - ... - {1 \over {3.2}} - {1 \over {2.1}}\)

Giải

\(C = {1 \over {100}} - \left( {{1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + ... + {1 \over {98.99}} + {1 \over {99.100}}} \right)\)

= \({1 \over {100}} - \left( {1 - {1 \over 2} + {1 \over 2} - {1 \over 3} + ... + {1 \over {98}} - {1 \over {99}} + {1 \over {99}} - {1 \over {100}}} \right)\)

= \({1 \over {100}} - \left( {1 - {1 \over {100}}} \right) = {1 \over {100}} - {{99} \over {100}} = {{ - 98} \over {100}} =  - {{49} \over {50}}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác