Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 11 bài 3 nhân, chia số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 3.1: Kết quả phép tính ...

Câu 3.1 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả phép tính \(\left( {{{ - 7} \over 4}:{5 \over 8}} \right).{{11} \over {16}}\) là:

(A) \({{ - 77} \over {80}}\);                                  (B) \({{ - 77} \over {20}}\);

(C) \({{ - 77} \over {320}}\);                                  (D) \({{ - 77} \over {40}}\).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) \({{ - 77} \over {40}}\).

Câu 3.2 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

So sánh các tích sau bằng các hợp lý nhất:

\({P_1} = \left( { - {{57} \over {95}}} \right).\left( { - {{29} \over {60}}} \right);{P_2} = \left( { - {5 \over {11}}} \right).\left( { - {{49} \over {73}}} \right).\left( { - {6 \over {23}}} \right)\)

\({P_3} = {{ - 4} \over {11}}.{{ - 3} \over {11}}.{{ - 2} \over {11}}.....{3 \over {11}}.{4 \over {11}}\)

Giải

Ta có P1 > 0, P2 < 0, P3 = 0 (vì có thừa số \({0 \over {11}}\) = 0)

Do đó P2 < P3 < P1.

Câu 3.3 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm các số nguyên x, y biết rằng:

\({x \over 4} - {1 \over y} = {1 \over 2}\)

Giải

\({1 \over y} = {x \over 4} - {1 \over 2} = {{x - 2} \over 4}\)

Suy ra y.(x - 2) = 4. Vì x, y ∈ Z nên x - 2 ∈ Z, ta có bảng sau:

y

1

-1

2

-2

4

-4

x - 2

4

-4

2

-2

1

-1

x

6

-2

4

0

3

1

Câu 3.4 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm hai số hữu tỉ x và y sao cho x - y = x.y = x : y (y ≠ 0).

Giải

\(\eqalign{
& x - y = x.y \Rightarrow x = x.y + y = y.(x + 1) \cr
& x:y = y.(x + 1):y = x + 1 \cr
& \Rightarrow x - y = x + 1 \Rightarrow y = - 1 \cr
& x = ( - 1)(x + 1) \Rightarrow x = - x - 1 \Rightarrow 2x = - 1 \Rightarrow x = - {1 \over 2} \cr} \)

Vậy \(x =  - {1 \over 2};y =  - 1\)

Câu 3.5 trang 11 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tìm các số hữu tỉ x, y, z biết rằng:

x(x + y + z) = -5; y(x + y + z) = 9; z(x + y + z) = 5.

Giải

Cộng theo từng vế các đẳng thức đã cho, ta được:

\({\left( {x + y + z} \right)^2} = 9 \Rightarrow x + y + z =  \pm 3\)

Nếu x + y + z = 3 thì \(x = {{ - 5} \over 3},y = 3,z = {5 \over 3}\)

Nếu x + y + z = -3 thì \(x = {5 \over 3},y =  - 3,z = {{ - 5} \over 3}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác