Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 8. Sports and Games - Thể thao và trò chơi

Tổng hợp bài tập Writing unit 8 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Complete the second sentence so that it means the same as the sentence before it.

[ Hoàn thành câu thứ 2 để mà nó có nghĩa giống với câu đã cho trước đó]
1. My brother can run very fast. [ Anh của tôi có thể chạy rất nhanh]
My brother                                        .   

2. Hien is a bad swimmer. [ Hiền là một người bơi kém]
Hien swims                                            .

3. Nga likes table tennis most.[ Nga thích bóng bàn nhất]
Nga's favourite                                                .

4. Mike is not so interested in music as his sister is.[ Mike không thích âm nhạc như chị anh ấy]
Mike's sister                                    .

5. Students at our school take part in a lot of outdoor activities.[ Học sinh ở trường chúng ta tham gia nhiều hoạt động ngoài trời]
Students at our school do                                     .

Đáp án:

1. My brother is a fast runner. [ Anh tôi là một người bơi nhanh]

2. Hien swims (very) badly. [ Hiền bơi kém]

3. Nga's favourite sport is table tennis. [ Môn thể thao yêu thích của Nga là bóng bàn]

4. Mike's sister is more interested in music than him/he is. [Chị của Mike thích âm nhạc nhiều hơn anh ấy]

5. Students at our school do a lot of outdoor activities. [ Học sinh ở trường chúng tôi thực hiện nhiều hoạt động ngoài trời]

 

2  Write a paragraph of about 80 - 100 words to describe a football match that you've watched recently, using the prompts.

[ Viết một đoạn văn khoảng 80 - 100 từ để mô tả một trận bóng đá mà bạn đã xem gần đây, sử dụng các từ gợi ý.]

When/Where: [ Khi nào/ Ở đâu]

The two teams: [ Hai đội]

The start of the match:[ Bắt đầu trận đấu]

The first half of the match: [ Hiệp đầu của trận đấu]

The second half of the match:[ HIệp sau của trận đấu]

The result:[ Kết quả]

Đáp án:

My experience watching live football match in the stadium was amazing and unforgettable. The atmosphere in the stadium was surreal and that's kind of experience you'd want to have when you watch the match live in the stadium.

The match I watch was the World Cup 2010 Quarter Final between Ghana and Uruguay, which ended 1-1 after extra time and Uruguay went through to Semifinal after winning 4-2 via Penalty Shootout. This is also my first and so far the only match I've been to.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác