Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 1. My New School - Ngôi trường mới của tôi

Tổng hợp bài tập Writing unit 1 có đáp án.

WRITING

1 Make sentences using the words and phrases given.

[ Hoàn thành câu sử dụng những từ và cụm từ cho sẵn]

Example: Trung/like/play chess.

[ Ví dụ: Trung thích chơi cờ vua]

—> Trung likes to ploy chess.

1. Computer studies/Trong's favourite subject/.

[ Tin học là môn học yêu thích của Trọng.]

2. Mrs Hoa/ our teacher/ English.

[ Cô Hoa là giáo viên tiếng Anh của chúng tôi.]

3. There/ six colored pencils/ my friend's box.

[ Có 6 cây bút chì màu trong hộp bút của bạn tôi]

4. Where/ Ms Lan/ live?

[ Cô Lan sống ở đâu?]

5. Shall/introduce you/my best friend, An Son/?

[ Mình sẽ giới thiệu với bạn người bạn tốt nhất của mình, An Sơn?]

Đáp án:

1. Computer studies is Trong's favourite subject.

2. Mrs Hoa is our teacher of English./Mrs Hoa is our English teacher.

3. There are six coloured pencils in my friend's box.

4. Where does Ms Lan live?

5. Shall I introduce you to my best friend, An Son?

 

2 Here is a list of some ideas for Linda's class rules. She always tries to keep all of them.

[ Đây là danh sách một số ý tưởng về các nội quy lớp học của Linda. Cô ấy luôn cố gắng giữ gìn những nội quy này.]

1. try to arrive on time[ cố gắng đến lớp đúng giờ]

2. remember books, school things, homework, etc. [ nhớ mang sách, dụng cụ học tập, bài tập về nhà, vân vân]

3. listen carefully in class [ chú ý lắng nghe trên lớp]

4. be prepared to work in pairs or in groups [ chuẩn bị công việc của cặp hay của nhóm]

5. do all the homework the teacher gives [ làm tất cả bài tập về nhà mà giáo viên giao]

6. try to speak English in the English lesson [ Cố gắng nói tiếng Anh trong giờ tiếng Anh]

Now write a short paragraph to give your class rules. Use Linda's class rules and you can add your own.

[ Bây giờ viết một đoạn văn ngắn để trình bày nội quy lớp em. Sử dụng những ý tưởng của Linda và bạn có thể thêm những nội quy khác]

We also have some class rules, and we try to keep all of them. We always try to arrive at school on time.

Đáp án:

We also have some class rules, and we try to keep all of them. We always try to arrive at school on time.Besides, we remember books, school things, homework, etc.Moreover, we listen carefully in class . In addition, be prepared to work in pairs or in groups. Next, we do all the homework the teacher gives. And, we try to speak English in the English lesson. Last but not least, we also look over new lesson before going to school. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác