Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 2. My Home - Ngôi nhà của tôi

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 2 có đáp án.

PHONETICS

1 Match the words with the appropriate sound /s/,/z/or/xz/. Say the words aloud.

[ Nối các từ với âm thích hợp /s/, /z/, hay /xz/. Đọc to những từ này lên.]

Đáp án:

1. /z/      2. /s/          3. /z/          4. /s/           5. /z/          6. /xz/

 

2 In each column write three words with the final s/es pronounced/s/,/z/or/xz/.

[ Trong mỗi cột viết 3 từ với âm cuối s/es được phát âm là /s/, /z/ hay /xz/]

Đáp án:

- /s/: cups, books, cats

- /z/: rulers, tables, chairs

- /xz/: dishes, boxes, matches

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác