Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 8: Going away

Giải bài tập Vocabulary, Unit 8 Going away trang 96, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 2. Which means of transport have you got in your country?

THINK! How do you travel when you go on holiday?

(HÃY NGHĨ! Bạn di chuyển bằng phương tiện gì khi bạn đi du lịch?)

Lời giải:

When I travel, I usually go by car, plane, or train.

(Khi đi du lịch, tôi thường đi bằng ô tô, máy bay hoặc tàu hỏa.)

1. Look and match photos 1 - 10 with the words in the box. Listen and check.

(Nhìn và nối các hình ảnh từ 1 đến 10 với các từ trong bảng từ. Hãy nghe và kiểm tra.)

shiptrolleybusboat         tram          subway train                    

plane                  cable car         bus               train          ferry 

tàu         xe điện bánh hơi              thuyền         tàu điện              tàu điện ngầm

máy bay              cáp treo                 xe buýt                        xe lửa phà

Lời giải:
 
 

1. bus ( xe buýt)

 

2. plane ( máy bay)

3. ferry ( du thuyên)

4. tram ( xe điện)

 

5. subway train ( tàu điện ngầm)

6. trolleybus ( xe đẩy)

7. cable car ( xe cáp )

 

8, ship ( tàu)

9. train ( tàu hỏa)

10.boat( thuyền)

 

 

 

2. Which means of transport have you got in your country?

(Bạn đã có phương tiện giao thông nào ở đất nước của mình?)

Lời giải:

In my country, I have bus, train, ferry, plain, boat, cable car, ship, bike, motorbike, moped.

(Ở nước tôi có xe buýt, xe lửa, phà, đồng bằng, thuyền, cáp treo, tàu thủy, xe đạp, mô tô, xe gắn máy.)

3. Work in pairs. Do the Travel Quiz and compare your answer.

(Làm việc theo cặp. Trả lời các câu đố về du lịch và so sánh câu trả lời của bạn.)

TRAVEL QUIZ

1. If you cross a channel or a river, which means do you choose?

a. a train b. a ship c. a ferry

2. If you travel between hills and mountains, which means do you choose?

a. cable car b. tram c. bus

3. Trolleybuses and trams cannot move without

a. petrol b. coal        c. electricity

4. You cannot see a....... on a street.

a. bus b. subway train c. tram

5. A........... can travel between continents.

a. cable car b. plane c. boat

6. A.......... can travel in a small river.

a. ship b. boat c. bus

7. The first....... system in the world is The London Underground.

a. ferry b. subway c. bus

8. A trolleybus travels on streets while a……..... travels on railways.

a. bus b. tram c. boat

Lời giải:

 1-c

2-a

3-c

4-b

5-b

6-b

7-b

8-b             

4. Listen and complete the Key Phrases.

(Nghe và hoàn thành các cụm từ khóa.)

KEY PHRASES

Talking about means of transport

1. I love / like going on…………….

2. When you go away, you should choose a suitable……………..

3. You should choose a ........ when you travel in ariver.

4. You should go by ............ when you go to anothercountry

5. You can avoid traffic jams when you go by ..…………

Lời giải:

1.holiday

2. means of transport           

3. boat

4. plane

5. subway train

 

5. Work in groups. Imagine that you are going on holiday. Choose holiday A or B. Which means of transport should you choose? Why?

(Làm việc nhóm. Hãy tưởng tượng rằng bạn đang đi nghỉ. Chọn kỳ nghỉ A hoặc B. Bạn nên chọn phương tiện giao thông nào? Tại sao?)

Holiday A: You are in Việt Nam and you want to go to Bangkok, Thailand.

Holiday B: You are in Việt Nam and you want to go to Moscow, Russia.

Lời giải:

- In my town, I often see many means of transport such as bicycles, motorbikes, cars, cyclos, coaches, buses, trains, boats, ships.

(Trong thị trấn của tôi, tôi thường thấy nhiều phương tiện giao thông như xe đạp, xe máy, ô tô, xích lô, xe khách, xe buýt, tàu hỏa, thuyền, tàu.)

I will choose go to Russia by plane because it is safer and faster than any other means of transport

(Tớ sẽ chọn đi Nga bằng máy bay vì đấy là cách an toàn và nhanh hơn  bất cứ loại phương tiện giao thông nào khác)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me