Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 8: Going away

Giải bài tập Vocabulary and listening, Unit 8 Going away trang 100, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 1. Check the meanings of the words in the box. What words can you match to photos 1-4? Listen and check.

THINK! Do you like hot or cold weather? How many different types of weather can you say in English?

(HÃY NGHĨ! Bạn thích thời tiết nóng hay lạnh? Bạn có thể nói bao nhiêu kiểu thời tiết khác nhau bằng tiếng Anh?)

Lời giải:

I like cold weather because I can sleep more.

I can say many types of weather such as: hot, cold, foggy, warm, cool.

(Tôi thích thời tiết lạnh bởi vì tôi có thể ngủ nhiều hơn.

Tôi có thể nói nhiều loại thời tiết như: nóng, lạnh, có sương, ấm, mát mẻ.)

(Kiểm tra nghĩa của các từ trong bảng từ. Bạn có thể ghép những từ nào với ảnh 1-4? Nghe và kiểm tra.)

1. Check the meanings of the words in the box. What words can you match to photos 1-4? Listen and check.

sunny                cold                foggy           windy            icy               snowy

hot               rainy                  cloudy             stormy 

Lời giải:

1. rainy, cloudy 

 

2. hot, sunny

3. cold, snowy, icy

 

4. foggy, cloudy, cold      

2. Complete the texts with some of the words in exercise 1.

(Hoàn thành các văn bản với một số từ trong bài tập 1.)

Extreme weather around the world

The wettest place

 Mawsynram in India is one of the wettest places in the world. This small 1……………village in India gets about 12,000 milimetres of rain every year.

The hottest place

Death Valley in California is the hottest place in the USA. The highest temperature ever was 56.7°C in 1913! Although it can be really 2……………, it can also be very 3......... at night, with temperatures below 0°C.

The coldest place

Vostok Station in Antarctica is probably the coldest place on Earth. The lowest temperature ever was -89.2°C in 1983! Antarctica is the 4........... continent at the South Pole, with about 87% of the world's ice. It can also be very 5..... The strongest wind ever was 327 kilometres an hour in 1972.

The foggiest place

 The foggiest place in the world is Argentia in Canada. About 200 days every year are 6……… . Newfoundland can also be very 7......, with a lot of thunder and lightning.

Lời giải:

 

1. rainy            

2. hot

3. cold

4.icy

5. windy

6. foggy

7. stormy

 

Dịch văn bản:

Thời tiết khắc nghiệt trên khắp thế giới

Nơi ẩm ướt nhất

 Mawsynram ở Ấn Độ là một trong những nơi ẩm ướt nhất thế giới. Ngôi làng mưa nhỏ ở Ấn Độ này nhận được lượng mưa khoảng 12.000 milimet mỗi năm.

Nơi nóng nhất

Thung lũng Chết ở California là nơi nóng nhất ở Mỹ. Nhiệt độ cao nhất từng là 56,7 ° C vào năm 1913! Mặc dù trời có thể rất nóng, nhưng cũng có thể rất lạnh vào ban đêm, với nhiệt độ dưới 0 ° C.

Nơi lạnh nhất

Trạm Vostok ở Nam Cực có lẽ là nơi lạnh nhất trên Trái đất. Nhiệt độ thấp nhất từng là -89,2 ° C vào năm 1983! Nam Cực là lục địa băng giá ở Nam Cực, với khoảng 87% băng trên thế giới. Nó cũng có thể rất gió. Sức gió mạnh nhất từng là 327 km một giờ vào năm 1972.

Nơi tuyệt vời nhất

 Nơi nhiều sương nhất trên thế giới là Argentia ở Canada. Khoảng 200 ngày hàng năm có sương mù. Newfoundland cũng có thể rất bão, với nhiều sấm sét.

3. Listen to an interview with explorer Stephanie Lowe. What do you think she is going to do in Antarctica? Listen and check your answer.

(Nghe cuộc phỏng vấn với nhà thám hiểm Stephanie Lowe. Bạn nghĩ cô ấy sẽ làm gì ở Nam Cực? Nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Lời giải:

She is going to walk to the South Pole. She is going to take the photos of the ice in Antartica.

(Cô ấy sẽ đi bộ đến Nam Cực. Cô ấy sẽ chụp những bức ảnh về băng ở Nam Cực.)

4. Read the Study Strategy. Then read the questions in exercise 5 carefully. Are there any answers you can guess now?

(Đọc nghiên cứu chiến lược. Sau đó đọc kỹ các câu hỏi trong bài tập 5. Có câu trả lời nào bạn có thể đoán bây giờ không?)

STUDY STRATEGY

Guessing answers before listening:

• Before listening, read the questions carefully.

• See how many answers you can guess.

Lời giải:

Yes, there are many questions in exercises 5 that I can guess the answers.

(Vâng, có rất nhiều câu hỏi trong bài tập 5 mà tôi có thể đoán được câu trả lời.)

5. Listen again and choose the correct answers.

(Nghe lại và chọn câu trả lời đúng.)

Lời giải:

1-b              

2-a

3-c

4-a

5-c

6-b

6. Work in pairs. Choose a city for your next summer holiday. Ask and answer questions about the weather of that city. Use the phrases in the box and the words in exercise 1.

(Làm việc theo cặp. Chọn một thành phố cho kỳ nghỉ hè tiếp theo của bạn. Hỏi và trả lời các câu hỏi về thời tiết của thành phố đó. Sử dụng các cụm từ trong ô và các từ trong bài tập 1.)

Lời giải:

Student 1: What will the weather be like in Nha Trang in July?

Student 2: It will be sunny, a little hot. And there is a lot of wind in the afternoon.

Student 1: What is the weather like in the spring, summer, autumn and winter there?

Student 2: Oh. There are only 2 seasons: the rainy season and the dry season. In the rainy season, it rains a lot and is quite cool. In the dry season, it is sunny, dry and a little hot.

Student 1: I get it. Where did you go last week?

Student 2: Last week I went to visit my grandparents in Ha Nam. My grandparents just sent me a present today.

Student 1: Did you finish your homework yesterday?

Student 2: Oh, I'm done. See you tomorrow.

Student 1: Yes. See you.

Dịch đoạn hội thoại:

Học sinh 1: Thời tiết ở Nha Trang vào tháng 7 sẽ như thế nào?

Học sinh 2: Trời sẽ có nắng, hơi nóng một chút. Và có nhiều gió vào buổi chiều.

Học sinh 1: Thời tiết vào các mùa xuân, hạ, thu, đông ở đó như thế nào?

Học sinh 2: Ồ. Ở đó chỉ có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô. Vào mùa mưa, trời mưa nhiều và khá mát mẻ. Vào mùa khô, trời nắng, khô và hơi nóng một chút.

Học sinh 1: Tôi hiểu rồi. Tuần trước bạn đã đi đâu?

Học sinh 2: Tuần trước tôi đã đi thăm ông bà tôi ở Hà Nam. Hôm nay ông bà vừa mới gửi quà cho tôi.

Học sinh 1: Bạn làm hết bài tập ngày hôm qua chưa?

Học sinh 2: Ồ, tôi làm xong hết rồi. Hẹn gặp lại bạn vào ngày mai.

Học sinh 1: Vâng. Hẹn gặp lại bạn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me