Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 8: Going away

Giải bài tập Reading, Unit 8 Going away trang 98, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 4. Work in groups. Which holiday do you prefer, Ciara's, Martin' s or Jason's? Why? Where did you go on your last holiday? What did you do?

THINK! What do you normally do in the summer holiday?

(HÃY NGHĨ! Bạn thường làm gì trong kỳ nghỉ hè?)

Lời giải:

During summer vacation, I often go back to my hometown to stay with my grandparents. I help my grandparents with the farm work. Sometimes I fly the kites with my friends.

(Vào kỳ nghỉ hè, tôi thường về quê ở với ông bà. Tôi giúp đỡ ông bà các công việc trong trang trại. Thỉnh thoảng tôi đi thả diều cùng các bạn của tôi.)

1. Read the text and write C (Ciara), M (Martin} or J (Jason).

(Đọc văn bản và viết C (Ciara), M (Martin} hoặc J (Jason).)

Class news

What are you going to do this summer? This week some of the students in Class 6A write about their summer plans.

I'm going to spend a week in Paris! I'm so excited! We're going to travel by train. I bought a guidebook last week and Paris looks really cool, but very expensive.

 Ciara

I'm not going away. Boring! Some of my friends are going to learn how to play tennis with the new sports teacher. I'm going to join them. And we're going to have a drink after each tennis class.

Martin

I'm going to visit some caves in Ha Long Bay. It is in Quảng Ninh Province, Việt Nam. Hạ Long Bay is a natural wonder of the world. I'm going to explore Sung Sot Cave and Thiên Cung Cave with my Vietnamese friends. It is magnificent inside the caves, and we can take awesome photos together.

 Jason

This person...

1. bought a guidebook last week............

2. isn't going to go away thịs summer ..............

3. has got Vietnamese friends..............

4. is going to have a drink with friends..............

5. is going to explore some caves. ............

6. is going to spend time in an expensive city........

Lời giải:

1-C                   

2-M

3-J

4-M

5-J

6-C

 

Hướng dẫn dịch:

 

1. Người này mua một quyển sách hướng dẫn tuần trước- Ciara 

 

2. Người này sẽ không đi chơi vào mùa hè- Martin

 

3. Người này có bạn là người Việt Nam- Jason

 

4.Người này đi uống nước với bạn- Martin

 

5. Người này khám phá một số hang động

 

6. Người này dành thời gian ở các thành phố đắt đỏ- Ciara

 

Hướng dẫn dịch bài khóa:

 

Ciara

 

Tớ sẽ dành một tuần ở Paris. Tớ rất hào hứng. Chúng tớ sẽ di chuyển bằng tàu. Tớ đã mua một quyển sách hướng dẫn vào tuần trước. Paris nhìn rất đẹp những nó cũng rất là đắt đỏ.

 

Martin

 

Tớ sẽ không đi chơi. Chán lắm. Một số bạn tớ sẽ học chơi quần vợt với giáo viên thể dục mới. Tớ cũng sẽ tham gia với họ. Và chúng tớ sẽ đi uống nước với sau lớp học quần vợt

 

Jason

 

Tớ sẽ đến thăm một số động ở Vịnh Hạ Long. Nó ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Vịnh Hạ Long là một kì quan tự nhiên của thế giới. Tớ sẽ đi khám phá động Sửng Sốt và Thiên Cung với những người bạn Việt Nam của tớ. Ở bên trong nó thật sự rất tuyệt vời và chúng tớ đã chụp những bức ảnh tuyệt vời với nhau.

 2. Read and listen to the text and write True or False.

(Đọc và nghe văn bản và viết Đúng hoặc Sai.)

Văn bản trong bài tập 1.

1. Ciara is going to Paris next week.

2. Martin plans to teach some of his new friends how to play tennis.

3. Jason likes to take amazing photos with his friends.

Lời giải:

1-F ( Ciara is going to spend a week in Paris)

2-False ( They are going to learn how to play tennis with a new sports teacher) 

True

3. VOCABULARY PLUS Use a dictionary to check the meanings of the adjectives in blue inthe text.

(TỪ VỰNG BỔ SUNG- Sử dụng từ điển để kiểm tra nghĩa của các tính từ màu xanh lam trong văn bản.)

Lời giải:

1. cool: đẹp

 

2. expensive: đắt

3. boring: buồn chán

 

4. new: mới

5.magnificent: tráng lệ

 

6. awesome: đáng kinh ngạc, tuyệt vời

4. Work in groups. Which holiday do you prefer, Ciara's, Martin' s or Jason's? Why? Where did you go on your last holiday? What did you do?

(Làm việc nhóm. Bạn thích kỳ nghỉ nào hơn, của Ciara, của Martin hay của Jason? Tại sao? Bạn đã đi đâu vào kỳ nghỉ cuối cùng của bạn? Bạn đã làm gì?)

Lời giải:

Student 1: I prefer Ciara's holiday because I never have been to France and Paris is romantic city and it's fashion capital of the world. I will buy a lot of things and take a lot of photos if I go there.

Student 2: I prefer Jason's holiday because I'm a nature lover and Ha Long Bay is a famous natural wonder of the world. Vietnamese people are also friendly. As I know, travelling in Viet Nam is not expensive.

Student 3: I prefer Martin's holiday because I don't like travelling. I love sport and i will spend my summer holiday on learning tennis.

Dịch: 

Học sinh 1: Tôi thích kỳ nghỉ của Ciara hơn vì tôi chưa bao giờ đến Pháp và Paris là thành phố lãng mạn và đó là kinh đô thời trang của thế giới. Tôi sẽ mua rất nhiều thứ và chụp rất nhiều ảnh nếu tôi đến đó.

Học sinh 2: Tôi thích kỳ nghỉ của Jason hơn vì tôi là người yêu thiên nhiên và Vịnh Hạ Long là một kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng của thế giới. Người Việt Nam cũng thân thiện. Như tôi biết, đi du lịch ở Việt Nam không đắt.

Học sinh 3: Tôi thích kỳ nghỉ của Martin hơn vì tôi không thích đi du lịch. Tôi yêu thể thao và tôi sẽ dành kỳ nghỉ hè của mình để học quần vợt.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me