Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 4: Learning world

Giải bài tập Speaking: Asking for help when you're studying - Unit 4 trang 54, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). THINK! What can you do if you can’t remember a word in English?

THINK! What can you do if you can’t remember a word in English?

(Nghĩ xem! Em có thể nếu gì nếu em không nhớ một từ tiếng Anh nào đó?)

Lời giải: 

 If I can’t remember a word in English, I can look up it in Oxford dictionary, use Google translate, or ask anyone I think good at English.

(Nếu tôi không thể nhớ một từ tiếng Anh, tôi có thể tra từ đó trong từ điển Oxford, sử dụng Google dịch hoặc hỏi bất kỳ ai mà tôi cho là giỏi tiếng Anh.)

Exercise 1. Complete the dialogue with the Key Phrases. Then watch or listen and check. What word can't Zac remember?

(Hoàn thành bài hội thoại với Key Phrases. Sau đó xem hoặc nghe và kiểm tra. Zac không thể nhớ từ gì?)

KEY PHRASES

Asking for help with languages

How do you spell that?

How do you say ... ?

Can you say that again, please?

Can you help me with something, please?

Jasmine: Hi, Zac. What are you doing?

Zac: Oh, I'm revising. We've got a French exam tomorrow. Remember?

Jasmine: Oh yes.

Zac: You're good at French, Jasmine. (1)…………….

Jasmine: Yeah, sure.

Zac: (2)……………. 'tomorrow' in French?

Jasmine: Erm ... it's 'demain'.

Zac: Sorry? (3)…………….

Jasmine: Yes, it's 'demain.'

Zac: (4)…………….

Jasmine: D-E-M-A-I-N.

Zac: Great. Thanks, Jasmine.

Phương pháp:

KEY PHRASES

Asking for help with languages

(Nhờ giúp đơn với ngôn ngữ)

How do you spell that?

(Bạn đánh vần nó như thế nào?)

How do you say ... ?

(Bạn nói… như thế nào?)

Can you say that again, please?

(Bạn có thể vui lòng nói lại được không?)

Can you help me with something, please?

(Bạn có thể giúp tôi việc này được không?)

Lời giải:

1. Can you help me with something, please?

2. How do you say

3. Can you say that again, please?

4. How do you spell that?

The word Zac can't remember is 'tomorrow’ in French!

(Từ mà Zac không thể nhớ là “tomorrow” trong tiếng Pháp.)

Jasmine: Hi, Zac. What are you doing?

( Chào Zac. Bạn đang làm gì đấy?)

Zac: Oh, I'm revising. We've got a French exam tomorrow. Remember?

(Ồ, tôi đang ôn bài. Ngày mai chúng ta có bài kiểm tra tiếng Pháp. Nhớ không?)

Jasmine: Oh yes.

(Ồ mình có nhớ.)

Zac: You're good at French, Jasmine. Can you help me with something, please?

( Bạn giỏi tiếng Pháp mà, Jasmine. Bạn có thể giúp mình một chút được không?)

Jasmine: Yeah, sure.

(Vâng, chắc chắn rồi.)

Zac: How do you say 'tomorrow' in French?

(Bạn nói “ngày mai” bằng tiếng Pháp như thế nào?)

Jasmine: Erm ... it's 'demain'.

(Ừm… “demain”.)

Zac: Sorry? Can you say that again, please?

(Xin lỗi? Bạn làm ơn nói lại được không?)

Jasmine: Yes, it's 'demain.'

(Vâng, “demain”.)

Zac: How do you spell that?

(Bạn đánh vần từ đó như thế nào?)

Jasmine: D-E-M-A-I-N.

(D-E-M-A-I-N.)

Zac: Great. Thanks, Jasmine.

(Tuyệt. Cảm ơn, Jasmine.)

PRONUNCIATION: The alphabet

(Phát âm: Bảng chữ cái)

Exercise 2. Complete the table with the letters in the box. Then listen and check.

(Hoàn thành bảng với các chữ cái trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra.)

A         E         G         I         J         N         U         V         X

 

/eɪ/

A, H, (1)………., K

/iː/

B, C. D, (2)………. , (3)………., P, T, (4)……….

/e/

F, L, M, (5)………., S, (6)……….

/aɪ/

(7)………., Y

/əʊ/

O

/juː/

Q, (8)………. , W

/ɑː/

R

Lời giải:

1. J

2. E

3. G

4. V

5. N

6. X

7. I

8. U

Exercise 3. Say the alphabet. Then work in pairs. Ask your partner to spell words from units 1-3.

(Đọc bảng chữ cái. Sau đó làm việc theo nhóm. Yêu cầu bạn của em đánh vần các từ trong units 1-3.)

- How do you spell “gorilla”?

(Bạn đánh vần “gorrila” như thế nào?)

- G – O – R – I – double L – A.

(G – O – R – I – L – L – A.)

Lời giải:

A: How do you spell “monkey”?

B: M – O – N – K – E – Y.

A: How do you spell “school”.

B: S – C – H – double O – L.

PRONUNCIATION: Consonant clusters

(Phát âm: Phụ âm đôi)

Exercise 4. Indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation.

(Chỉ ra từ có phần in đậm khác so với ba từ còn lại về phát âm.)

1. a. swim                    b. swing

c. sword                      d. sweet

2. a. school                  b. Schilling

c. scheme                    d. scholar

3. a. member               b. amber      

c. climber                    d. December

4. a. scene                   b. scarf         

c. scan                         d. score

5. a. hunger                 b. finger   

c. anger                       d. singer

Lời giải:

1. c

2. b

3. c

4. a

5. d

 1. c. sword

Phần được in đậm ở phương án c được phát âm /s/, các phương án còn lại được phát âm /sw/.

2. b. Schilling

Phần được in đậm ở phương án b được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại được phát âm /sk/.

3. c. climber

Phần được in đậm ở phương án được phát âm /m/, các phương án còn lại được phát âm /mb/.

4. a. scene

Phần được in đậm ở phương án được phát âm /s/, các phương án còn lại được phát âm /sk/.

5. d. singer

Phần được in đậm ở phương án được phát âm /ŋ/, các phương án còn lại được phát âm /ŋg/.

Exercise 5. USE IT! Read the Skills Strategy and then work in pairs. Prepare a new dialogue using the chart below to help you. Practise the new dialogue. One of you is A, the other is B. Then change roles.

(Thực hành! Đọc Skills Strategy và sau đó làm việc theo nhóm. Chuẩn bị một bài hội thoại mới sử dụng sơ đồ bên dưới để giúp em. Thực hành đoạn hội thoại mới. Một em là A, em còn lại là B. Sau đó đổi vai.)

A: Can you help me with something, please?

B: ...

A: How do you say ... in English?

B: ...

A: Can you say that again, please?

B: …

A: How do you spell that?

B: …

A: Great. Thanks, … 

Phương pháp:

SKILLS STRATEGY
(Chiến lược)

Read the Key Phrases and choose which role you will take. When talking with your partner, you should take turns speaking and listening.

(Đọc Key Phrases và chọn vai bạn sẽ đảm nhận. Khi nói với bạn của em, em nên luân phiên nói và nghe.)

Lời giải:

A: Can you help me with something, please?

(Bạn có thể giúp mình một chút được không?)

B: Yes, certainly.

(Ừm, chắc chắn rồi.)

A: How do you say “từ điển” in English?

(“Từ điển” nói tiếng Anh như thế nào?)

B: Ohm… it’s “dictionary”.

(Ờ, là “dictionary”.)

A: Can you say that again, please?

(Bạn vui lòng lặp lại được không?)

B: Yes, “dictionary”.

(Ừm, “dictionary”.)

A: How do you spell that?

(Bạn đánh vần từ đó như thế nào?)

B: D – I – C – T – I – O – N – A – R – Y.

A: Great. Thanks, Mai .

(Tuyệt vời. Cảm ơn, Mai.)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me