Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.1 trên 11 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 8: Going away

Giải bài tập Language focus, Unit 8 Going away trang 101, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 3. The first conditional sentence is a kind of complex sentence. A complex sentence has ONE independent clause and at least one dependent clause.

1. Study the examples in the table. In your notebook, complete the Rules with condition and result.

(Nghiên cứu các ví dụ trong bảng. Trong sổ tay của bạn, hãy hoàn thành các Quy tắc với điều kiện và kết quả.)

Lời giải:

2. condition

3. result

3. condition         

 

2. Choose the correct words.

(Chọn từ đúng.)

Lời giải:

1.’ll be

2. ‘re

3. put

4. see, will visit

5. ‘ll lose, have           

 

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu trời mưa khi ai đó chuyển nhà, họ sẽ giàu

2. Nếu bạn là con trai thứ 7 trong gia đình có 7 người con, bạn sẽ có siêu năng lực

3. Tiền của bạn sẽ mất nếu bạn để ví ở trên  nền nhà

4. Nếu bạn nhìn thấy nhện trong nhà, sẽ có người đến thăm bạn

5. Bạn sẽ mất trí nhớ nếu bạn cắt tóc trước kì thi

3. The first conditional sentence is a kind of complex sentence. A complex sentence has ONE independent clause and at least one dependent clause.

(Câu điều kiện đầu tiên là một loại câu phức tạp. Một câu phức có MỘT mệnh đề độc lập và ít nhất một mệnh đề phụ thuộc.)

Lời giải:

1. These persons will be very positive and patient (I.C ) if you are friendly and polite to them (D.C)

2. lf you listen to this person (D.C), you will learn alot (I.C ).

3. You won't learn anything (I.C ) unless you listen to him (D.C).

Dịch câu:

1. Những người này sẽ rất tích cực và kiên nhẫn (mệnh đề độc lập) nếu bạn thân thiện và lịch sự với họ (mệnh đề phụ thuộc)

2. Nếu bạn nghe người này (mệnh đề phụ thuộc), bạn sẽ học được rất nhiều (mệnh đề độc lập).

3. Bạn sẽ không học được gì (mệnh đề độc lập) trừ khi bạn lắng nghe anh ta (mệnh đề phụ thuộc).

4. Work in pairs. Ask and answer first conditional questions. Use what, where and who, the words in the box and your own ideas.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi điều kiện đầu tiên. Sử dụng cái gì, ở đâu và ai, các từ trong bảng từ và ý tưởng của riêng bạn.)

Lời giải:

Student 1: Which horoscope do you belong to?

Student 2: I'm in the lion horoscope.

Student 1: Will you be very strong and successful?

Student 2: Yes, I will. Which horoscope do you belong to?

Student 1: I am in the Libra horoscope?

Student 2: Will be very free?

Student 1: Yes, I will.

Dịch đoạn hội thoại:

Học sinh 1: Bạn thuộc cung tử vi nào?

Học sinh 2: Tớ thuộc cung sư tử.

Học sinh 1: Bạn sẽ rất mạnh mẽ và thành công đúng không?

Học sinh 2: Có, tôi sẽ có. Bạn thuộc cung tử vi nào?

Học sinh 1: Tôi thuộc cung thiên bình?

Học sinh 2: Bạn sẽ rất tự do đúng không?

Học sinh 1: Có, tôi sẽ có.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me