Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tiếng Anh 6 - Global Success

Review 4 (Units 10 - 11 - 12)

Giải bài tập phần Language, Review 4 - Tiếng Anh 6 Global Success - Kết nối tri thức trang 68. 6. Choose the correct option in braciets to complete each sentence. (Chọn phương án đúng trong bracelets để hoàn thành mỗi câu.)

1. a. Circle the word with a different stress pattern. Listen, check and repeat the words.

(Khoanh tròn từ có mẫu trọng âm khác nhau. Nghe, kiểm tra và lặp lại các từ.)

1. A. picture            B. village                  C. reuse

2. A. Robot              B. exam                       C. rubbish

3 A. control             B. water                       C. paper

4. A. mountain         B. housework               C.reduce

5. A. repair              B. bottle                       C.doctor

b. Listen and repeat the sentences, paying attention to the bold syllables and the tone in each sentence.

(Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến các âm tiết in đậm và âm điệu trong mỗi câu.)

1. My robot helped me repair the broken cooker.

2. It's better to reuse these shopping bags.

3. My future house will have solar energy.

Tạm dịch:

1. Robot của tôi đã giúp tôi sửa chữa chiếc bếp từ bị hỏng.

2. Tốt hơn là bạn nên tái sử dụng những chiếc túi mua sắm này.

3. Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ có năng lượng mặt trời.

Lời giải:

1.C

2.B

3.A

4.C

5.A

Vocabulary

2. Complete each sentence with the correct form of the verbs from the box.

(Hoàn thành mỗi câu với dạng đúng của các động từ trong hộp.)

surf          reduce           reuse      recycle        receive

1. How much household waste do we .............  every day?

2. My robot sends and .............. emails for me.

3. I'm ..............  internet to look for  information on Vietnamese music.

4. We need to ............  the amount of salt in our diet.

5. I think we should ............. these envelopes.

Lời giải:

1. Recycle

How much household waste do we recycle every day?

Chúng ta tái chế bao nhiêu rác thải sinh hoạt mỗi ngày?

2. Receive

My robot sends and receives emails for me.

Robot của tôi gửi và nhận email cho tôi.

3. Surfing

I'm surfing the internet to look for  information on Vietnamese music.

Tôi đang lướt mạng để tìm kiếm thông tin về âm nhạc Việt Nam.

4. Reduce

We need to reduce the amount of salt in our diet.

Chúng ta cần giảm lượng muối trong khẩu phần ăn.

5. Reuse

I think we should reuse these envelopes.

Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng lại những chiếc phong bì này.

3. Choose the correct words.

(Chọn các từ chính xác.)

1. He didn’t understand her feels / feelings

2. Arobot works as a watch/ guard to keep their house safe.

3. Home robots can  do / make Meals for us.

4. It's your  turn to  make/ do the dishes, Nick!

Lời giải:

1. feelings

2. guard 

3. make 

4. do

1. He didn’t understand her feelings.

2. A robot works as a guard to keep their house safe.

3. Home robots can make meals for us.

4. It’s your turn to do the dishes, Nick!

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ta không hiểu cảm giác của cô ấy.

2. Một con rô bốt làm việc như một bảo vệ để giữ cho nhà chúng ta an toàn.

3. Rô bốt gia đình có thể nấu ăn cho chúng ta.

4. Đến lượt bạn rửa bát rồi Nick!

Grammar

4. Complete sentences using the comparative or superlative form of the adjectives in brackets.

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng dạng so sánh hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.)

1. The Moon is the .................  natural object to Earth in the solar system. (close)

2. I'm a bit ......... than my older brother. (tall)

3. Egyptis one of the ............. countries in the world. (old)

4. V10 is a very fast robot. However, O35 is even ............. than V10. (fast)

5. Nguyen Du is one of the ............ Vietnamese poets. (great)

Lời giải:

1. closest 

2. taller

3. oldest

4. faster

5. greatest

1. The Moon is the closest natural object to the Earth in the solar system.

2. I’m a bit taller than my older brother.

3. Egypt is one of the oldest countries in the world.

4. V10 is a very fast robot. However, Q5 is even faster than V10.

5. Nguyen Du is one of the greatest Vietnamese poets.

Hướng dẫn dịch:

1. Mặt trăng là vật thể tự nhiên gần trái đất nhất trong hệ mặt trời.

2. Tôi cao hơn anh trai tôi một chút.

3. Ai Cập là một trong những quốc gia lâu đời nhất trên thế giới.

4. V10 là một con rô bốt nhanh nhẹn. Tuy nhiên, Q5 còn nhanh hơn V10.

5. Nguyễn Du là một trong những nhà thơ Việt Nam vĩ đại nhất.

5. Write a/an or the.

(Điền a/an hoặc the)

1. He is ............. robot designer.

2. In the future, we will live on ..........  Moon.

3. I have .......... old toy robots.

4 ........... car over there is mine.

5. ............ Earth goes around ......... Sun

Lời giải:

1. a

2. the 

3. an 

4. the 

5. the - the

1. He is a robot designer.

2. In the future, we will live on the Moon.

3. I have an old toy robot.

4. The car can over there is mine.

5. The Earth goes around The Sun.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó là một con rô bốt thiết kế.

2. Trong tương lai, chúng ta sẽ sống trên mặt trăng.

3. Tôi có một chú rô bốt đồ chơi cũ.

4. Chiếc xe hơi ở đằng kia là của tôi.

5. Trái đất xoay quanh mặt trời.

6. Choose the correct option in braciets to complete each sentence.

(Chọn phương án đúng trong bracelets để hoàn thành mỗi câu.)

1. If we (protect/ protected) our forests, we will help our planet.

2. I'm not sure what to do next weekend. l (might/ have to) go to the cinema.

3. I (will/ might) fly to Ho Chi Minh City next Saturday, but I'm not sure yet.

4. If we continue to pollute the air, we will (have/ having) breathing problems.

5. It's very likely that they (will/ might) be here by 10.30 p.m. tomorrow.

Lời giải:

1. protect

=> If we protect our forests, we will help our planet.

Nếu chúng ta bảo vệ rừng của mình, chúng ta sẽ giúp ích cho hành tinh của chúng ta.

2. might

=> I'm not sure what to do next weekend. l might go to the cinema.

Tôi không chắc phải làm gì vào cuối tuần tới. Tôi có thể đi xem phim.

3. might

=> I might fly to Ho Chi Minh City next Saturday, but I'm not sure yet.

Tôi có thể sẽ bay đến Thành phố Hồ Chí Minh vào thứ Bảy tới, nhưng tôi chưa chắc lắm.

4. have

=> If we continue to pollute the air, we will have breathing problems.

Nếu chúng ta tiếp tục làm ô nhiễm không khí, chúng ta sẽ gặp vấn đề về hô hấp.

5. will

=> It's very likely that they will be here by 10.30 p.m. tomorrow.

Rất có thể họ sẽ đến đây trước 10h30 tối. ngày mai.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me