Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 24 bài 9 phép trừ phân số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 9.5: Tính nhanh...

Câu 9.5 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính nhanh \(B = {1 \over {15}} + {1 \over {35}} + {1 \over {63}} + {1 \over {99}} + {1 \over {143}}\)

Giải

\(B = {1 \over {15}} + {1 \over {35}} + {1 \over {63}} + {1 \over {99}} + {1 \over {143}}\)

\(\eqalign{
& = {1 \over 2}\left( {{2 \over {3.5}} + {2 \over {5.7}} + {2 \over {7.9}} + {2 \over {9.11}} + {2 \over {11.13}}} \right) \cr
& = {1 \over 2}\left( {{{5 - 3} \over {3.5}} + {{7 - 5} \over {5.7}} + {{9 - 7} \over {7.9}} + {{11 - 9} \over {9.11}} + {{13 - 11} \over {11.13}}} \right) \cr
& = {1 \over 2}\left( {{1 \over 3} - {1 \over 5} + {1 \over 5} - {1 \over 7} + {1 \over 7} - {1 \over 9} + {1 \over 9} - {1 \over {11}} + {1 \over {11}} - {1 \over {13}}} \right) \cr
& = {1 \over 2}.\left( {{1 \over 3} - {1 \over {13}}} \right) \cr
& = {1 \over 2}.{{10} \over {39}} = {5 \over {39}} \cr} \)

Câu 9.6 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính nhanh \(C = {1 \over 2} + {1 \over {14}} + {1 \over {35}} + {1 \over {65}} + {1 \over {104}} + {1 \over {152}}\)

Giải

\(C = {1 \over 2} + {1 \over {14}} + {1 \over {35}} + {1 \over {65}} + {1 \over {104}} + {1 \over {152}}\)

\(C = {2 \over 4} + {2 \over {28}} + {2 \over {70}} + {2 \over {130}} + {2 \over {208}} + {2 \over {304}}\)

\(\eqalign{
& = {2 \over {1.4}} + {2 \over {4.7}} + {2 \over {7.10}} + {2 \over {10.13}} + {2 \over {13.16}} + {2 \over {16.19}} \cr
& = {2 \over 3}.\left( {{2 \over {1.4}} + {2 \over {4.7}} + {2 \over {7.10}} + {2 \over {10.13}} + {2 \over {13.16}} + {2 \over {16.19}}} \right) \cr
& = {2 \over 3}\left( {{{4 - 1} \over {1.4}} + {{7 - 4} \over {4.7}} + {{10 - 7} \over {7.10}} + {{13 - 10} \over {10.13}} + {{16 - 13} \over {13.16}} + {{19 - 16} \over {16.19}}} \right) \cr
& = {2 \over 3}.\left( {1 - {1 \over 4} + {1 \over 4} - {1 \over 7} + {1 \over 7} - {1 \over {10}} + {1 \over {10}} - {1 \over {13}} + {1 \over {13}} - {1 \over {16}} + {1 \over {16}} - {1 \over {19}}} \right) \cr
& = {2 \over 3}.\left( {1 - {1 \over {19}}} \right) \cr
& = {2 \over 3}.{{18} \over {19}} = {{12} \over {19}} \cr} \)

Câu 9.7 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Chứng tỏ rằng \(D = {1 \over {{2^2}}} + {1 \over {{3^2}}} + {1 \over {{4^2}}} + ... + {1 \over {{{10}^2}}} < 1\)

Giải

\(D = {1 \over {{2^2}}} + {1 \over {{3^2}}} + {1 \over {{4^2}}} + ... + {1 \over {{{10}^2}}} < {1 \over {1.2}} + {1 \over {2.3}} + {1 \over {3.4}} + ... + {1 \over {9.10}}\)

\(D< 1 - {1 \over 2} + {1 \over 2} - {1 \over 3} + ... + {1 \over 9} - {1 \over {10}}\)

\(D< 1 - {1 \over {10}} = {9 \over {10}} < 1\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác