Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 147 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

Giải bài tập trang 13 bài 6 phép trừ và phép chia Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1. Câu 62: Tìm số tự nhiên x, biết...

Câu 62 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết :

a.2436 : x = 12                          b. 6 . x – 5 = 613

c. 12.(x – 1 ) = 0                        d.  0 : x  =  0

Giải

a) 2436 : x = 12 \( \Rightarrow \) x = 2436 : 12 \( \Rightarrow \) x = 203

b) 6 . x – 5 = 613 \( \Rightarrow \) 6.x = 613+5 \( \Rightarrow \) 6.x = 618   

    \( \Rightarrow \) x = 618 : 6 \( \Rightarrow \) x = 103

c) 12.(x – 1 ) = 0 \( \Rightarrow \)x – 1 = 0 \( \Rightarrow \) x = 1

d)  0 : x  =  0  \( \Rightarrow \) x ∈ N*


Câu 63 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a) Trong phép chia một số tự nhiên cho 6, số dư có thể bằng bao nhiêu?

b) Viết dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho 4, chia cho 4 dư 1.

Giải

a) Trong phéo chia một số tự nhiên cho 6 , số dư có thể bằng :

                         \(\left\{ {0;1;2;3;4;5} \right\}\)                                              

b) Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho 4 là:

                          4m (m  ∈  N)            

Dạng tổng quát của một số tự nhiên chia hết cho 4 dư 1 là :

                          4m + 1 (m  ∈  N)            


Câu 64 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (x – 47) – 115 = 0                        b) 315 + ( 146 – x) = 401

Giải

a) (x – 47) – 115 = 0 \( \Rightarrow \) x – 47 = 115 \( \Rightarrow \) x= 115 +47

\( \Rightarrow \) x = 162

b)  315 + ( 146 – x) = 401 \( \Rightarrow \) 146 – x = 401 – 315

\( \Rightarrow \) 146 – x = 86  \( \Rightarrow \) x = 146 – 86 \( \Rightarrow \) x = 60


Câu 65 trang 13 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tính nhẩm bằng cách thêm vào ở số hạng này, bớt đi ở số hạng kia cùng một số đơn vị: 57 + 39

Giải

57 + 39 = ( 57 + 3 ) + ( 39 – 3 ) = 60 + 36 = 96

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác