Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.6 trên 32 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Unit 2 : At school - Ở trường

1.Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

C. MY SCHOOL (Trường tôi)

1.Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch: 

- I'm a student: Tôi là học sinh.

- This is my school: Đây là trường tôi.

- That is my class: Kia là lớp của tôi.

- This is my classroom: Đây là phòng học của tôi.

- Is that your teacher?: Phải kia là giáo viên của bạn không?

- Yes. That is my teacher: Vâng. Đó là giáo viên của tôi.

- Is this your desk?: Phải đây là bàn viết của bạn không?

- No. That is my desk: Không. Kia là bàn viết của tôi.

2. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:


 Tạm dịch: 

- a door: cánh cửa

- a window: cửa sổ

- a board: bảng đen

- a clock: đồng hồ

- a waste basket: thùng rác

- a chool bag: cặp sách

- a pencil: bút chì

- a pen: bút mực

- a ruler: thước kẻ

- an eraser: cục tẩy

- a desk: bàn học

- a classroom: phòng học

- a school: trường học

3. Practise with a partner

(Thực hành với một bạn cùng học).

What is this ? - It’s a / an...

What is that? - It’s a / an...

Tạm dịch: 

Đây là cái gì? - Đây là một ...

Kia là cái gì? - Kia là một ...

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me