Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 4 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Unit 3 : At home - Ở nhà

1. Listen and repeat. Then answer the questions. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời câu hỏi.)

C. FAMILIES (Gia đình)

1. Listen and repeat. Then answer the questions.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Click tại đây để nghe:
This is my family. We are in our living room. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my father. He is forty. He is an engineer. This is my mother. She is thirty-five. She is a teacher. My brother is eight. He is a student. 

Tạm dịch:

Đây là gia đình tôi. Chúng tôi ở trong phòng khách. Trong gia đình tôi có bốn người. Bố tôi, mẹ tôi, em tôi và tôi. Đây là bố tôi. Ông ấy 40 tuổi. Ông ấy là kĩ sư. Đây là mẹ tôi. Bà ấy 35 tuổi. Bà ấy là giáo viên. Em trai tôi 8 tuổi. Em ấy là học sinh.

a. How many people are there in her family?

b. How old is her father?                            

c. What does he do?  

d. How old is her mother?

e. What does she do?

f. How old is her brother?

g. What does he do?

h. Where are they?

Hướng dẫn giải: 

a. There are four people in her family.

b. Her father is forty.

c. He is an engineer.

d. Her mother is thirty - five.

e. She is a teacher.

f. He is eight.

g. He is a student.

h. They are in their living room.

Tạm dịch: 

a. Trong gia đình cô ấy có bao nhiêu người?

=> Trong gia đình cô ấy có 4 người. 

b. Cha cô ấy bao nhiêu tuổi?

=> Cha cô ấy 40 tuổi. 

c. Ông ấy làm nghề gì?

=> Ông ấy là kỹ sư. 

d. Mẹ cô ấy bao nhiêu tuổi?

=> Mẹ cô ấy 35 tuổi. 

e. Bà ấy làm nghề gì?

=> Bà ấy là giáo viên. 

f. Em cố ấy bao nhiêu tuổi?

=> Em ấy 8 tuổi. 

g. Em ấy làm nghề gì?

=> Em ấy là học sinh. 

h. Họ đang ở đâu?

=> Họ đang ở phòng khách. 

2. Practise with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học.)

Talk about Song's family.

(Nói về gia đình của Song.)

Hướng dẫn giải:

This is Song’s family. There are four people in his family. His father, Mr Kiên, is a doctor. He’s forty - two years old. This is his mother, Ms Oanh. She’s thirty - nine years old. She’s a nurse. And this is his sister Lan. She’s fifteen years old. She’s a student. This is Song. He’s twelve years old. He's a student, too.

Tạm dịch: 

Đây là gia đình của Song. Có 4 người trong gia đình bạn ấy. Cha bạn ấy, ông Kiên, là một bác sĩ. Ông ấy 40 tuổi. Đây là mẹ bạn ấy, bà Oanh. Bà ấy 39 tuổi. Bà ấy là y tá. Và đây là chị gái bạn ấy, Lan. Cô ấy 15 tuổi. Cô ấy là học sinh. Đây là Song. Bạn ấy 12 tuổi. Bạn ấy cũng là học sinh. 

3. Play with words.

(Chơi với chữ)

Click tại đây đề nghe:


Father, mother,

Brother, sister,

And me,

There are five

In my family

Tạm dịch:

Cha, mẹ, 

Anh trai, chị gái

Và tôi

Có 5 người 

Trong gia đình tôi

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me