Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Unit 5 : Things i do - Điều tôi làm

1. Listen and repeat. Then practise with a partner. (Nghe và lặp lại sau. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn học)

A. MY DAY (Một ngày của tôi)

1. Listen and repeat. Then practise with a partner.

(Nghe và lặp lại sau. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn học)

Click tại đây để nghe:


Tạm dịch: 

a.

- Every day, I get up at six: Mỗi ngày tôi thức dậy lúc 6 giờ.

- Every morning, I go to schoo: Mỗi sáng tôi đi học.

- Every afternoon, I play games: Mỗi trưa tôi chơi trò chơi.

- Every evening, I do my homework: Mỗi tối tôi làm bài tập về nhà.

b.

- Every day, Nga gets up at six: Mỗi ngày, Nga thức dậy lúc 6 giờ.

- She goes to school: Cô ấy đi học.

- She plays games: Cô ấy chơi trò chơi.

- She does her homework: Cô ấy làm bài tập ở nhà.

2. Look at Exercise A1 again. Ask and answer with a partner. 

(Xem lại Bài tập A1. Hỏi và trả lời với một bạn cùng học.)

a. What does Nga do every day?

b. What does she do every morning?

c. What does she do every afternoon?

d. What does she do every evening?

Hướng dẫn giải: 

a. Every day she gets up at six.

b. Every morning, she goes to school.

c. Every afternoon, she plays games.

d. Every evening, she does her homework.

Tạm dịch: 

a. Nga làm gì mỗi ngày?

=> Mỗi ngày cô ấy thức dậy lúc 6 giờ. 

b. Cô ấy làm gì mỗi buổi sáng

=> Mỗi buổi sáng cô ấy đi học. 

c. Cô ấy làm gì mỗi buổi chiều?

=> Mỗi buổi chiều, cô ấy chơi các trò chơi. 

d. Cô ấy làm gì mỗi buổi tối?

=> Mỗi buổi tối cô ấy làm bài tập về nhà. 

3. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)    

Click tại đây để nghe:


 

What do you do after school?

(Bạn làm gì sau buổi học?)

Tạm dịch: 

a.

- I watch television: Tôi xem truyền hình.

- I do the housework: Tôi làm việc nhà.

- I listen to music: Tôi nghe nhạc.

- I read: Tôi đọc sách.

b.

- Ba watches television: Ba xem truyền hình. 

- Lan does the housework: Lan làm việc nhà.

- Nam listens to music: Nam đang nghe nhạc.

- Thu reads: Thu đọc sách.

4. Answer. Then write the answers in your exercise book. 

(Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào tập bài tập của em.)

a. What does Lan do after school?

b. What does Ba do after school?

c. What does Thu do after school?

d. What does Nam do after school?

Hướng dẫn giải: 

a. Lan does the housework.

b. Ba watches television.

c. Thu reads.

d. Nam listens to music.

Tạm dịch: 

a. Lan làm gì sau giờ học?

=> Lan làm việc nhà. 

b. Ba làm gì sau giờ học?

=> Anh ấy xem truyền hình. 

c. Thu làm gì sau giờ học?

=> Thu đọc sách.

d. Nam làm gì sau giờ học?

=> Nam nghe nhạc. 

5. Listen and repeat. Then practise with a partner. 

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)

Click tại đây để nghe:


Ba: What do you and Nga do after school?

Lan: We play volleyball.

Ba: What do Thu and Vui do?

Lan: They play soccer.

Ba: Do girls play soccer?

Lan: Yes, They do.

Ba: Do you play soccer?

Lan: No, I don't.

Ba: Does Nga play soccer? 

Lan: No, she doesn't.

Tạm dịch:

Ba: Bạn và Nga làm gì sau buổi học?

Lan: Chúng tôi chơi bóng chuyền.

Ba: Thu và Vui làm gì?

Lan: Họ chơi bóng đá.

Ba: Những bạn con gái có chơi bóng đá không?

Lan: Vâng, có.

Ba: Bạn có chơi bóng đá không?

Lan: Không, tôi không chơi.

Ba: Nga có Chơi bóng đá không?

Lan: Không, chị ấy không chơi.

6. Listen and answer. Say “Yes, I do”, or “No, I don’t”.

(Lắng nghe và trả lời. Nói “Yes, I do”, hoặc “No, I don’t”.)

Click tại đây để nghe:

 

a) Do you play sports?

b) Do you watch television?

c) Do you do the housework?

d) Do you play volleyball?

e) Do you listen to music?

f) Do you read?

g) Do you do your homework?

Hướng dẫn giải:

a. Yes, I do.

b. Yes, I do.

c. Yes, I do.

d.No, I don’t.

e. No, I don’t.

f. Yes, I do.

g. Yes, I do.

Tạm dịch: 

 a) Bạn có chơi thể thao không?

b) Bạn có xem tivi không?

c) Bạn có làm việc nhà không?

d) Bạn có chơi bóng chuyền không?

e) Bạn có nghe nhạc không?

f) Bạn có đọc sách không?

g) Bạn có làm bài tập về nhà không?

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me