Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Unit 4: Big or small - Lớn hay nhỏ

3. Write. (Viết) Write three sentences about you. (Viết ba câu về bạn.)

B. MY CLASS (Lớp tôi)

1. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)  

Click tại đây để nghe:

 

Thu: Hello. Which grade are you in?

Phong: I'm in grade 6.

Thu: And which class are you in?

Phong: 6A. What about you?

Thu: I'm in grade 7, class 1C. How many floors does your school have?

Phong: Two. It's a small school.

Thu: My school has four floors and my classroom is on the second floor. Where’s your classroom?

Phong: It's on the first floor.

Tạm dịch:

Thu:  Xin chào. Bạn học lớp mấy?

Phong: Tôi học lớp 6.

Thu: Còn bạn học lớp nào?

Phong: Lớp 6A. Còn bạn?

Thu: Tôi học lớp 7, lớp 7C. Trường của bạn có mấy tầng?

Phong : Hai. Nó là một trường nhỏ.

Thu: Trường tôi có bốn tầng, và lớp học của tôi ở tầng hai. Lớp của bạn tầng nào (ở đâu)?

Phong : Nó ở tầng một.                                                                                         

2. Complete this table.

(Hoàn chinh bảng)

Hướng dẫn giải: 

 

Grade

Class

Classroom’s floor

Thu

7

7C

2nd

Phong

6

6A

1st

You

6

6B

1st

Tạm dịch: 

 

Khối

Lớp

Tầng của phòng học

Thu

7

7C

tầng 2

Phong

6

6A

tầng 1

Bạn

6

6B

tầng 1


3. Write.
(Viết) 

Write three sentences about you.

(Viết ba câu về bạn.)

Hướng dẫn giải:

I’m a student. I’m in class 6B. My school is in the city and has sixty - two classes.

Tạm dịch: 

Tôi là học sinh. Tôi học lớp 6B. Trường học của tôi ở thành phố và có 62 lớp học. 

4. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại)


5. Complete this room dialogue. 

(Hoàn chình bài đối thoại này)

Hướng dẫn giải: 

Thu: Is your school big?

Phong: No. It is small.

Thu: How many floors does it have?

Phong: It has two floors.

Thu: Which class are you in?

Phong: I am in class 6A.

Thu: Where is your classroom?

Phong: It’s on the first floor.

Tạm dịch: 

Thu: Trường học của bạn to không?

Phong: Không. Nó nhỏ. 

Thu: Nó có bao nhiêu tầng?

Phong: Nó có 2 tầng. 

Thu: Bạn học lớp nào?

Phong: Mình học lớp 6A. 

Thu: Phòng học của bạn ở đâu?

Phong: Ở tầng 1. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me