Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 7

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Giải bài tập trang 29; 30 bài 11 số vô tỉ, khái niệm về căn hai Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 11.1: Hãy chọn đáp án đúng...

Câu 11.1 trang 29 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Trong các số \(\sqrt {289} ; - {1 \over {11}}\); 0,131313...; 0,010010001..., số vô tỉ là số:

(A) \(\sqrt {289} ;\)                                     (B) \( - {1 \over {11}}\);

(C) 0,131313...;                            (D) 0,010010001...

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 0,010010001...

Câu 11.2 trang 29 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

\(\sqrt {256} \) bằng:

(A) 128 ;                     (B) -128 ;                    

(C) 16 ;                       (D) ±16.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (C) 16.

Câu 11.3 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh:

\(\sqrt {40 + 2} \) với \(\sqrt {40}  + \sqrt 2 \).

Giải

\(\sqrt {40 + 2}  = \sqrt {42}  < \sqrt {49}  = 7\)                                  (1)

\(\sqrt {40}  + \sqrt 2  > \sqrt {36}  + \sqrt 1  = 6 + 1 + 7\)                 (2)

Từ (1) và (2) suy ra \(\sqrt {40 + 2}  < \sqrt {40}  + \sqrt 2 \)

Câu 11.4 trang 30 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Cho \(A = \sqrt {625}  - {1 \over {\sqrt 5 }};B = \sqrt {576}  - {1 \over {\sqrt 6 }} + 1\)

Hãy so sánh A và B.

Giải

\(A = \sqrt {625}  - {1 \over {\sqrt 5 }} = 25 - {1 \over {\sqrt 5 }}\)                               (1)

\(B = \sqrt {576}  - {1 \over {\sqrt 6 }} + 1\)

\(= 24 - {1 \over {\sqrt 6 }} + 1 = 25 - {1 \over {\sqrt 6 }}\)                                  (2)

Vì √5 < √6 nên \({1 \over {\sqrt 5 }} > {1 \over {\sqrt 6 }}\)                                        (3)

Từ (1) (2) và (3) suy ra A < B.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác