Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 7. Television - Vô tuyến truyền hình

Tổng hợp bài tập Writing unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Use the conjunction at the end of each group to connect the sentences.

[ Sử dụng các từ nối ở cuối mỗi nhóm để kết nối các câu lại]

1. We turned to The Movie Channel. We wanted to watch Pinocchio. (because)

2. You can watch The Pig Race. You can watch Who's Faster, (or)

3. I am interested in the history of television. I've read a lot of books about it. (so)

4. I love films. I don't like watching them on television, (but)

5. The Haunted Theatre is frightening. Children love it. (Although)

Đáp án:

1. We turned to The Movie Channel because we wanted to watch Pinocchio.

[ Chúng tôi chuyển sang kênh phim bởi vì chúng tôi muốn xem Pinocchio.]

2. You can watch The Pig Race or you can watch Who's Faster.

[ Bạn có thể xem The Pig Race hoặc bạn có thể xem Who's Faster.]

3. I am interested in the history of television, so I've read a lot of books about it.

[ Mình thích lịch sử của tivi, vì vậy mình đọc nhiều sách về nó.]

4. I love films but I don't like watching them on television.

[ Mình yêu thích phim nhưng mình không thích xem chúng trên tivi.]

5. Although The Haunted Theatre is frightening, children love it.

[ Mặc dù The Haunter Theatre đáng sợ, nhưng trẻ con thích chúng.]2 Based on the information in the table, write two paragraphs about the TV programmes.

[ Dựa vào thông tin trong bảng, viết hai đoạn văn về các chương trình tivi]

Đáp án:

1. I like Country Fairs: Pig Race programme on Around the World channel. It's on at 19:00 on Saturday. In this programme, I can watch an exciting competition of pig racing. I like it becuase it is very kute, funny, exciting and original.

2. I like the Junk Workshop programme on VTV3. It's on at 20.00 on Saturday. In this programme, people make different things from the things we usually throw away after using. I like this programme because I can see how creative people are. It's also very funny and original. I always feel surprising that some people are so skillful.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác