Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 7. Television - Vô tuyến truyền hình

Tổng hợp bài tập Phonetics unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

PHONETICS

1 Find the word with the different underlined sound. Say the words aloud.

[ Tìm từ có âm được dạch chân khác với các từ còn lại. Đọc các từ to lên]

Đáp án:

1.D              2. A            3. B              4. C            5. B

 

2 Single-underline the words with the/θ/sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences.

[ Gạch chân 1 đường những từ phát âm /θ/ và gạch chân hai ường những từ phát âm /ð/. Thực hành đọc các câu đó]

1. The theatre is at number thirty, not thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is a series about a thirsty ghost.

4. They are thinking of a new game show.

5. Thousands of people gathered at the square.

Đáp án:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác