Trang chủ
Bình chọn:
2 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 1. My New School - Ngôi trường mới của tôi

Tổng hợp bái tập Phonetics unit 1 có đáp án.

A.PHONETICS

1 Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud.

[Tìm từ có phần ược gạch chân phát âm khác với các từ còn lại. Đọc những từ đó to lên.]

1. A. funny    B. lunch         C. sun              D. computer 

2. A. photo    B. going          C. brother        D. home 

3. A. school   B. teaching      C. chess          D. chalk 

4. A. cold      B. volleyball      C. telephone   D. open 

5. A. meat    B. reading        C. bread          D. seat

Đáp án:

1. D             2. C             3. A               4.B       5.C


2 Give the names of the following, then read the words aloud (the first letter of each word is given).

[ Đặt tên của những vật sau đây, sau đó đọc to những từ đó lên( từ đầu tiên đã ược cho sẵn]

Đáp án:

1. compass ( com-pa)

2. colour  ( màu sắc)               

3. judo ( võ ju-đô)

4. rose ( hoa hồng)

5. post office ( bưu điện)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác