Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Tiếng Anh 6 - Friends plus - CTST

Unit 7: Growing up

Giải bài tập Language Focus, Unit 7 Growing up trang 91, sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Friends Plus (Chân trời sáng tạo). 4. Look at the paragraph.Complete the parts in blue with your ideas. Then work in pairs. Ask questions (a maximum of twenty) to find the information in your partner's paragraph.

1. Look at the questions about Robert Wadlow in the text on page 90 and complete the table. Which words is in all of the questions?

(Xem các câu hỏi về Robert Wadlow trong văn bản ở trang 90 và hoàn thành bảng. Những từ nào có trong tất cả các câu hỏi?)

Lời giải:

  1.Did

2. have

3. he

4.How

5. people        

6. did

7.die

 

2. Order the words to make past simple questions. There is one extra word ỉn each sentence.

(Sắp xếp các từ để tạo các câu hỏi đơn giản trong quá khứ. Mỗi câu thừa một từ.)

Lời giải:

1. Did you grow up here?

2. Where did he live?

3. Did he get a job?

4. How did they travel?

5. When did he finish?

Dịch:

1. Bạn đã lớn lên ở đây?

2. Anh ấy đã sống ở đâu?

3. Anh ấy đã kiếm được việc làm chưa?

4. Họ đã đi du lịch bằng phương tiện gì?

5. Khi nào anh ấy làm xong?

3. Read the information about the Vietnamese scholar Lê Quý Đôn. Write questions using the words in blue.

(Đọc thông tin về nhà Việt Nam học Lê Quý Đôn. Viết câu hỏi sử dụng các từ màu xanh lam.)

Lời giải:

1. When did he live?

2. Who was he?

3. Where did he go?

4. Was he the  the principal of national university situated in the Van Mieu in Ha Noi?

5. Did he had many works of the old Vietnamese literature?

6. How old was he?

7. What is the name of major schools in many places in Viet Nam?

Dịch:

1. Ông ấy sống vào thời gian nào?

2. Ông ấy là ai?

3. Anh ấy đã đi đâu?

4. Ông ấy có phải là hiệu trưởng trường đại học quốc gia ở Văn Miếu, Hà Nội không?

5. Ông ấy đã có nhiều tác phẩm của văn học Việt Nam cũ phải không?

6. Ông ấy bao nhiêu tuổi?

7. Tên các trường học lớn ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam là gì?

4. Look at the paragraph.Complete the parts in blue with your ideas. Then work in pairs. Ask questions (a maximum of twenty) to find the information in your partner's paragraph. You can only answer " Yes, I did" or " No, I didn't".

(Nhìn vào đoạn văn. Hoàn thành các phần bằng màu xanh với ý tưởng của bạn. Sau đó làm việc theo cặp. Đặt câu hỏi (tối đa là hai mươi câu) để tìm thông tin trong đoạn văn của đối tác của bạn. Bạn chỉ có thể trả lời "Có, tôi đã làm" hoặc "Không, tôi đã không".)

Lời giải:

Last weekend, I went to Nha Trang and went to a lot of famous places. Then we had dinner with my family in a sea- food restaurant. We also went to the concert of my favorite singer.

Hướng dẫn dịch:

Cuối tuần rồi, mình đi Nha Trang và đi rất nhiều địa điểm nổi tiếng. Sau đó, chúng tớ ăn tối với gia đình tớ trong một nhà hàng hải sản. Chúng tớ cũng đã đến xem buổi hòa nhạc của ca sĩ yêu thích của tớ.

5. Complete the questions with the past simple form of the verbs. Then ask and answer the questions with a partner.

(Hoàn thành các câu hỏi với dạng đơn quá khứ của động từ. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với một người bạn của bạn.)

1. (you /live) here when you were younger?

2. What (you / do) last weekend?

3. When (you /last / go) to the cinema?

4 . What film (you / see)?

5. Who (you /go) with?

6 .(you / do) any sports last weekend?

7. (you / play) any video games yesterday?

8. (you /have fun) on your last holiday?

Lời giải:

1 Where did you live when you were younger?

- I lived in Thai Binh when I was younger

2. What did you do last week?

- I played basketball with my friends

3. When did you last go to the cinema?

- I went to the cinema yesterday

4. What film did you see?

- I saw Spider man 3

5. Who did you go with?

- I went with my sister

6. Did you do any sports last week?

- No, I didn’t

7. Did you play any video games yesterday?

- No, I didn’t

8. Did you have fun on your last holiday?

- Yes, I did

Hướng dẫn dịch:

1 Bạn sống ở đâu khi còn trẻ?

- Lúc nhỏ tớ ở Thái Bình.

2. Bạn đã làm gì vào tuần trước?

- Tớ đã chơi bóng rổ với bạn bè của tớ

3. Lần cuối cùng bạn đến rạp chiếu phim là khi nào?

- Tớ đã đến rạp chiếu phim hôm qua

4. Bạn đã xem phim gì?

- Tớ đã xem Spider man 3

5. Bạn đã đi cùng ai?

- Tớ đã đi với chị gái của tớ

6. Bạn có tập môn thể thao nào vào tuần trước không?

- Không, tớ không

7. Bạn có chơi trò chơi điện tử nào ngày hôm qua không?

- Không, tớ không

8. Bạn có vui vẻ trong kỳ nghỉ cuối cùng của bạn không?

- Vâng, tớ có

Finished?

What is the longest question that you can make using the past simple?

(Bạn đã hoàn thành hết chưa?

Đâu là câu hỏi dài nhất mà bạn có thể tạo ra khi sử dụng thì quá khứ đơn.)

Lời giải:

Yes, I have finished.

The longest question I can make using the past simple is: “Did you live here when you were younger?

(Vâng, tôi đã hoàn thành.

Câu hỏi dài nhất mà tôi có thể làm khi sử dụng quá khứ đơn giản là: “Bạn có sống ở đây khi còn trẻ không?)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me