Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 13, 14 bài 5 quy đồng mẫu nhiều phân số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 5.1: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?...

Câu 5.1 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho các phân số \({{13} \over {28}}\) và \({{21} \over {50}}\) . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 100;

b) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 700;

c) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 140;

d) Mẫu chung của hai phân số đã cho là 1400.

Giải

a) Sai;       b) Đúng;       c) Sai;     d) Đúng

Câu 5.2 trang 13 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

a) Các phân số \({3 \over 5}\) và \({6 \over 7}\) có thể quy đồng mẫu thành \({6 \over {10}}\) và \({6 \over 7}\) 

b) Các phân số \({1 \over 3},{5 \over 6},{2 \over 5}\) có thể quy đồng mẫu thành \({{10} \over {30}},{{25} \over {30}},{{12} \over {30}}\) 

c) Các phân số \({2 \over {25}},{7 \over {15}},{{11} \over 6}\) có thể quy đồng mẫu thành \({{18} \over {150}},{{70} \over {150}},{{255} \over {150}}\) 

Giải

Đáp án b) là đáp án đúng

Câu 5.3 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

\(A = {{3469 - 54} \over {6938 - 108}};\) 

\(B = {{2468 - 98} \over {3702 - 147}};\)

Giải

\({\rm{A}} = {{3469 - 54} \over {6938 - 108}} = {{3469 - 54} \over {2.(3469 - 54)}} = {1 \over 2};\)

\(B = {{2468 - 98} \over {3702 - 147}} = {{2(1234 - 49)} \over {3(1234 - 49)}} = {2 \over 3};\) 

\(A = {1 \over 2} = {{1.3} \over {2.3}} = {3 \over 6};B = {2 \over 3} = {{2.2} \over {3.2}} = {4 \over 6}.\)

Câu 5.4 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

\(C = {{1010} \over {1008.8 - 994}};\)

\(D = {{1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15} \over {1.3.6 + 2.6.12 + 3.9.18 + 5.15.30}}\)

Giải

Ta có 1008. 8 – 994 = 1008. 7 + 1008 – 994 = 1008. 7 + 14

                 = 7. (1008 + 2) = 7. 1010

Vậy \(C = {{1010} \over {7.1010}} = {1 \over 7}\) 

\(\eqalign{
& {\rm{D = }}{{1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15} \over {1.2.3.3 + 2.4.6.3 + 3.6.9.3 + 5.10.15.3}} \cr
& = {{1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15} \over {3.(1.2.3 + 2.4.6 + 3.6.9 + 5.10.15)}} = {1 \over 3} \cr} \)

\(C = {1 \over 7} = {{1.3} \over {7.3}} = {3 \over {21}};D = {1 \over 3} = {{1.7} \over {3.7}} = {7 \over {21}}\)

Lưu ý: Có thể tính \(C = {{1010} \over {1008.8 - 994}} = {{1010} \over {8064 - 994}} = {{1010} \over {7070}} = {1 \over 7}\) 

Câu 5.5 trang 14 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm số nguyên x, biết rằng \({{2{\rm{x}} - 9} \over {240}} = {{39} \over {80}}\) 

Giải

Ta có \({{2{\rm{x}} - 9} \over {240}} = {{39} \over {80}} = {{117} \over {240}}\). suy ra 2x – 9 = 117

Từ đó tìm được x = 63 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác