Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 30, 31 bài 12 phép chia phân số Sách Bài Tập Toán lớp 6 tập 2. Câu 12.1: Số nghịch đảo của...

Câu 12.1 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số nghịch đảo của \({{ - 2} \over 7}\) là

\(\left( A \right){2 \over 7};\)

\(\left( B \right){7 \over 2};\)

\(\left( C \right)1;\)

\(\left( D \right){{ - 7} \over 2}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Đáp án đúng là \(\left( D \right){{ - 7} \over 2}\)

Câu 12.2 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({{12} \over {25}}\) là kết quả của phép chia:

\(\left( A \right){{ - 3} \over 5}:{5 \over { - 4}};\)

\(\left( B \right){2 \over {25}}:6;\)

\(\left( C \right){3 \over {25}}:4;\)

\(\left( D \right) - 6:{{25} \over 2}\)

Hãy chọn đáp án đúng:

Giải

Đáp án đúng là \(\left( A \right){{ - 3} \over 5}:{5 \over { - 4}};\)

Câu 12.3 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho \({6 \over 7}\) và chia a cho \({{10} \over {11}}\) ta đều được kết quả là số tự nhiên.

Giải

Theo đề bài a: \({6 \over 7} = a.{7 \over 6} \in N\) nên \(7{\rm{a}} \vdots 6\) suy ra \({\rm{a}} \vdots 6\) (vì 7 và 6 là nguyên tố cùng nhau);

\(a:{{10} \over {11}} = a.{{11} \over {10}} \in N\) nên \(11{\rm{a}} \vdots 10\) suy ra \({\rm{a}} \vdots 10\) (vì 11 và 10 nguyên tố cùng nhau). Như vậy a là bội chung của 6 và 10.

Để a nhỏ nhất thì a = BCNN(6;10) = 30

Vậy số phải tìm là 30

Thử lại:

\(30:{6 \over 7} = 30.{7 \over 6} = 35\)

\(30:{{10} \over {11}} = 30.{{11} \over {10}} = 33\)

Câu 12.4 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tích của hai phân số là \({3 \over 7}\) nếu thêm vào thừa số thứ nhất 2 đơn vị thì tích là \({{13} \over {21}}\). Tìm hai phân số đó.

Giải

Tích mới lớn hơn tích cũ là: \({{13} \over {21}} - {3 \over 7} = {4 \over {21}}\)

Tích mới hơn tích cũ 2 lần phân số thứ hai,

Vậy phân số thứ hai là: \({4 \over {21}}:2 = {2 \over {21}}\)

Phân số thứ nhất là: \({3 \over 7}:{2 \over {21}} = {9 \over 2}\)

Câu 12.5 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm hai số biết rằng \({7 \over 9}\) của số này bằng \({{28} \over {33}}\) của số kia và hiệu của hai số đó bằng 9

Giải

Sô thứ nhất bằng \({{28} \over {33}}:{7 \over 9} = {{12} \over {11}}\) số thứ hai.

9 chính là giá trị của \({{12} \over {11}} - 1 = {1 \over {11}}\) số thứ hai.

Số thứ hai là: \(9:{1 \over {11}} = 99\)

Sô thứ nhất là: 99 + 9 = 108.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác