Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.5 trên 8 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6

Unit 1: Greetings - Lời chào hỏi

3. Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại).

A. HELLO (XIN CHÀO)

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:Tạm dịch: 

Hello: Chào

Hi: Chào

2Practice.

(Thực hành).

a. Say "hello" to your classmates. 

b. Say "hi" to your classmates. 

Tạm dịch: 

a. Nói “Hello” với các bạn cùng lớp của em.

b. Nói “Hi” với các bạn cùng lớp của em.

3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

 


- I am Lan. 

- I am Nga. 

- My name is Ba. 

- My name is Nam. 

Tạm dịch: 

- Tôi là Lan.

- Tôi là Nga.

- Tên của tôi là Ba.

- Tên của tôi là Nam.

4. Practise with a group.

(Thực hành với một nhóm).

- I am ...        

- My name is ... 

Hướng dẫn giải:

Hung: I am Hung

Hoa: My name is Hoa

Tạm dịch: 

- Tôi là ...

Tên của tôi là ....

Hưng: Tôi là Hưng. 

Hoa: Tên của tôi là Hoa.

5. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây để nghe:

 


Ba: Hi, Lan.

Lan: Hello, Ba.

Ba: How are you?

Lan: I'm fine, thanks. And you?

Ba: Fine, thanks.

Tạm dịch:

Ba: Chào Lan.

Lan: Chào Ba.

Ba: Bạn khoẻ không?

Lan: Tôi khoẻ, cám ơn nhiều. Còn bạn?

Ba: Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

6. Practise with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học).

a. Mr Hung : Hello, Miss Hoa.

Miss Hoa : Hello, Mr Hung. How are you?

Mr Hung : I’m fine. Thanks. And you?

Miss Hoa : Fine. Thanks.

b. Nam : Hi, Nga.

Nga : Hello, Nam. How are you?

Nam : Fine. Thanks. And you?

Nga : Fine. Thanks.

Tạm dịch: 

a. Ông Hùng: Chào, cô Hoa. 

    Cô Hoa: Chào, thầy Hùng. Thầy khỏe không ạ?

    Ông Hùng: Tôi khỏe, cảm ơn cô. Còn cô?

    Cô Hoa: Em khỏe ạ. Cảm ơn thầy. 

b. Nam: Chào, Nga. 

   Nga: Chào, Nam. Bạn khỏe không?

   Nam: Khỏe, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

   Nga: Mình khỏe. Cảm ơn bạn. 

7.  Write in your exercise book.

(Viết vào tập bài tập của em.)

Hướng dẫn giải:

Nam : Hello. Lan. How are you?

Lan : Hi, I’m well. Thanks. And you?

Nam : Fine. Thanks.

Tạm dịch: 

Nam: Chào, Lan. Bạn khỏe không?

Lan: Chào, mình khỏe. Cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Nam: Mình khỏe. Cảm ơn bạn. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me