Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

Chủ đề 12: Cộng, trừ trong phạm vi 100 000

Giải sách giáo khoa Toán lớp 3 trang 73, 74, 75 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - bài 64 - Phép trừ trong phạm vi 100 000. Trong ba tháng đầu năm, một nhà máy sản xuất đồ chơi đã sản xuất được 24 500 xe ô tô. Tháng 1 nhà máy bán đi 10 600 xe ô tô, tháng 2 nhà máy bán đi 9 500 xe ô tô. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu xe ô tô đồ chơi?

* HOẠT ĐỘNG

Câu 1 trang 73 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính.

Phương pháp:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 2 trang 73 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 74 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

a) 15 000 – 7 000

b) 12 000 – 5 000

c) 17 000 – 8 000

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn.

Lời giải:

a) 15 000 – 7 000

Nhẩm: 15 nghìn – 7 nghìn = 8 nghìn

            15 000 – 7 000 = 8 000

b) 12 000 – 5 000 

Nhẩm: 12 nghìn – 5 nghìn = 7 nghìn 

            12 000 – 5 000 = 7 000

c) 17 000 – 8 000

Nhẩm: 17 nghìn – 8 nghìn = 9 nghìn 

             17 000 – 8 000 = 9 000

Câu 4 trang 74 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong ba tháng đầu năm, một nhà máy sản xuất đồ chơi đã sản xuất được 24 500 xe ô tô. Tháng 1 nhà máy bán đi 10 600 xe ô tô, tháng 2 nhà máy bán đi 9 500 xe ô tô. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu xe ô tô đồ chơi?

Phương pháp:

+) Cách 1:

Bước 1: Tìm số xe ô tô còn lại trong nhà máy sau khi bán 10 600 ở tháng 1.

Bước 2: Tìm số xe ô tô còn lại trong nhà máy sau khi bán 9 500 ở tháng 2.

+) Cách 2:

Bước 1: Tìm tổng số xe ô tô đã bán ở 2 tháng đầu.

Bước 2: Tìm số xe ô tô đồ chơi còn lại trong nhà máy.

Lời giải:

Nhà máy đã bán được số xe ô tô đồ chơi là:

10 600 + 9 500 = 20 100 (xe ô tô đồ chơi)

Nhà máy còn lại số xe ô tô đồ chơi là:

24 500 – 20 100 = 4 400 (xe ô tô đồ chơi)

Đáp số: 4 400 xe ô tô đồ chơi

* LUYỆN TẬP

Câu 1 trang 74 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính nhẩm (theo mẫu).

Phương pháp:

Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn chục nghìn, nghìn.

Lời giải:

a) 

60 000 – 20 000 

Nhẩm: 6 chục nghìn – 2 chục nghìn = 4 chục nghìn 

            60 000 – 20 000 = 40 000

90 000 – 70 000

Nhẩm: 9 chục nghìn – 7 nghìn = 2 chục nghìn

            90 000 – 70 000 = 20 000

100 000 – 40 000

Nhẩm: 1 trăm nghìn – 4 chục nghìn = 6 chục nghìn

             100 000 – 40 000 = 60 000

b)

57 000 – 3 000

Nhẩm: 57 nghìn – 3 nghìn = 54 nghìn

            57 000 – 3 000 = 54 000

43 000 – 8 000

Nhẩm: 43 nghìn – 8 nghìn = 35 nghìn

            43 000 – 8 000 = 35 000

86 000 – 5 000

Nhẩm: 86 nghìn – 5 nghìn = 81 nghìn 

            86 000 – 5 000 = 81 000

Câu 2 trang 74 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính.

Phương pháp:

- Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải:

Câu 3 trang 75 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Trong hai biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị lớn hơn?

Phương pháp:

- Tính giá trị biểu thức: Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ ta thực hiện từ trái sang phải.

- So sánh kết quả tìm được.

Lời giải:

a)

70 000 – 9000 + 6 023

= 61 000 + 6 023

= 67 023

b)

93 279 – 3 279 – 20 000

= 90 000 – 20 000

= 70 000

Biểu thức B có giá trị lớn hơn.

Câu 4 trang 75 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đường từ nhà An đến thị xã gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Đoạn đường lên dốc dài 6 700m, đoạn đường xuống dốc ngắn hơn đoạn đường lên dốc là 2 900m. Hỏi đường từ nhà An đến thị xã dài bao nhiêu mét?

Phương pháp:

Bước 1: Tính đoạn đường xuống dốc.

Bước 2: Tính đoạn đường từ nhà An đến thị xã.

Lời giải:

Đoạn đường xuống dốc dài là:

6700 – 2900 = 3800 (m)

Đường từ nhà An đến thị xã dài là:

6700 + 3800 = 10500 (m)

Đáp số: 10500 mét

Câu 5 trang 75 SGK Toán 3 tập 2 - Kết nối tri thức

Đố bạn!

Tìm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

Phương pháp:

Bước 1: Tìm số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

Bước 2: Tìm hiệu hai số đó.

Lời giải:

Số lớn nhất có 5 chữ số là: 99 999

Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102

Hiệu hai số đó là:

99 999 – 102 = 99 897

Đáp số: 99 897

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác