Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Tiếng Anh - Thí điểm

Unit 10. Our Houses in the Future - Ngôi nhà của chúng ta trong tương lai

Tổng hợp bài tập Writing unit 10 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Tom's brother and Linda's sister are school friends. They have just finished their exams. Write about their plans for the future.

[Anh trai của Tom và chị gái của Linda là bạn cùng trường. Họ vừa mới thi xong. Viết về kế hoạch của họ trong tương lai.]

 

Đáp án: 

1. Tom's brother might go to Australia for his holiday. [ Anh của Tom có thể đi Úc nghỉ mát.]

2. He might not go to university. [ Anh ấy có thể không học đại học.]

3. He will work on his father's farm. [ Anh ấy sẽ làm việc ở trang trại]

 

4. Linda's sister won't have time for a holiday. [Chị của Linda sẽ không có thời gian để nghỉ mát]

5. She will go to university. [ Cô ấy sẽ học đại học]

6. She might look after her sister. [ Cô ấy có lẽ chăm sóc em gái.]

 

 2 Complete the table and write about yourself.

[ Hoàn thành bảng và viết về  chính bạn]

 

Đáp án: 

- Holiday: I might go to Nha Trang with my family this summer.

- Univeristy: I might go to Hanoi National University.

- Work: I migh look for a more interesting job.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác