Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

Unit 6: Community services

Giải tiếng Anh 6 iLearn Smart World - lesson 3 unit 6 Community services trang 52, 53. a. Listen to two people talking about a charity. Does the charity work in one country, or many countries?

New Words trang 52 - Lesson 3 - Unit 6 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Circle the correct definitions of the underlined words. Listen and repeat.

(Khoanh chọn định nghĩa đúng của từ được gạch dưới. Nghe và lặp lại.)

1. The WWF is a charity. It helps to look after animals like tigers and elephants.

a. a group that helps people or animals

b. a zoo that buys animals

2. People are cutting down the Amazon rainforest. It is getting smaller every year. This is terrible! We have to protect our rainforests.

a. keep safe

b. make bigger

3. I pick up trash in the park on Saturdays. I don't get any money, I do it for free.

a. some money

b. no money

4. Beth loves walking in the forest. She can see foxes, birds, flowers, and many other kinds of wildlife.

a. plants and people

b. animals and plants

5. If you donate five dollars, you can help buy schoolbooks for poor children.

a. give money to help someone or something

b. get money for books

b. Discuss and answer the questions.

(Thảo luận và trả lời các câu hỏi.)

1. Do you know any charities?

(Em có biết tổ chức từ thiện nào không?)

2. Who or what do they help?

(Họ giúp ai hoặc việc gì?)

I know about the GlobalGiving. They help poor people around the world. It’s a great charity.

(Tôi biết về GlobalGiving. Họ giúp đỡ người nghèo trên khắp thế giới. Đó là một tốt chức từ thiện lớn.)

Lời giải:

a.

1. a

2. a

3. b

4. b

5. a

1. charity = a group that helps people or animals: tổ chức từ thiện

2. protect = keep safe: bảo vệ

3. free = no money: miễn phí

4. wildlife = animals and plants: động vật hoang dã

5. donate = give money to help someone or something: quyên góp

b.

1. Yes, I do. I know Trai tim nhan ai, Tu sach cho em, and Moi truong xanh charities.

(Em có biết. Em biết Trái tim nhân ái, Tủ sách cho em, và Môi trường xanh.)

2. They donate money, food, old books and clothes for the old, the homeless, and the poor. They also do activities to help the Earth.

(Họ quyên góp tiền, thức ăn, sách vở và quần áo cũ cho người già, người vô gia cư và người nghèo. Họ cũng thực hiện các hoạt động bảo vệ Trái Đất.)

Listening trang 52 - Lesson 3 - Unit 6 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Listen to two people talking about a charity. Does the charity work in one country, or many countries?

(Nghe hai người đang nói về một tổ chức từ thiện. Tổ chức từ thiện này hoạt động ở một hay nhiều quốc gia?)

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Giờ thì, nghe và điền vào chỗ trống.)

1. Trash Free Seas started in_____________ in the USA.

2. They wanted to protect ocean_____________ .

3. In 2018, they picked up more than_____________ million kilograms of trash.

4. People can visit the website if they want to_____________ .

Conversation Skills

To ask someone to repeat something, say:

(Để yêu cầu ai đó lặp lại cái gì, ta nói:)

Sorry, could you repeat that?

(Xin lỗi, bạn có thể lặp lại cái đó được không?)

Sorry, could you say that again?

(Xin lỗi, bạn có thể nói lại điều đó được không?)

Listen and repeat. 

(Nghe và lặp lại.)

Lời giải:

a.

Bài nghe:

Lisa: Thanks for joining us, Professor. Can you tell us about Trash Free Seas?

Professor Jones: Well, the charity started in 1986 in the USA.

Lisa: When? Sorry, could you repeat that?

Professor Jones: 1986. Anyway, they help protect ocean Wildlife by cleaning up beaches.

Lisa: I see.

Professor Jones: In 2018, over a million people in many countries took part in a huge beach cleanup.

Lisa: Great!

Professor Jones: They picked up over ten million kilograms of trash.

Lisa: How much? Sorry, could you say that again?

Professor Jones: Ten million kilos.

Lisa: Wow! That's amazing. How can our listeners help?

Professor Jones: If anyone wants to donate, please visit the Trash Free Seas website. Just five dollars will be a big help! The website is www...

Tạm dịch bài nghe:

Lisa: Cảm ơn vì đã tham gia cùng chúng tôi, thưa Giáo sư. Ngài có thể cho chúng tôi biết về Trash Free Seas được không ạ?

Giáo sư Jones: À, tổ chức từ thiện này bắt đầu vào năm 1986 ở Hoa Kỳ.

Lisa: Khi nào ạ? Xin lỗi, ngài có thể lặp lại điều đó không?

Giáo sư Jones: 1986. À thì, họ cũng giúp bảo vệ Động vật hoang dã ở đại dương bằng cách làm sạch các bãi biển.

Lisa: Ra vậy.

Giáo sư Jones: Vào năm 2018, hơn một triệu người ở nhiều quốc gia đã tham gia vào một cuộc dọn dẹp bãi biển khổng lồ.

Lisa: Tuyệt vời!

Giáo sư Jones: Họ đã nhặt hơn 10 triệu kg rác.

Lisa: Bao nhiêu ạ? Xin lỗi, ngài có thể nói lại lần nữa không?

Giáo sư Jones: Mười triệu kg.

Lisa: Chà! Thật đáng kinh ngạc. Thính giả của chúng ta có thể giúp gì?

Giáo sư Jones: Nếu có ai muốn quyên góp, vui lòng truy cập trang web Trash Free Seas. Chỉ cần  5 đô la Mỹ sẽ là một trợ giúp lớn! Trang web là www ...

The charity works in many countries.

(Tổ chức từ thiện này hoạt động ở nhiều quốc gia.)

b.

1. 1986

2. wildlife

3. ten

4. donate

1. Trash Free Seas started in 1986 in the USA.

(Trash Free Seas bắt đầu vào năm 1986 tại Hoa Kỳ.)

2. They wanted to protect ocean wildlife.

(Họ muốn bảo vệ động vật hoang dã đại dương.)

3. In 2018, they picked up more than ten million kilograms of trash.

(Năm 2018, họ đã nhặt hơn mười triệu kg rác.)

4. People can visit the website if they want to donate.

(Mọi người có thể truy cập trang web nếu họ muốn quyên góp.)

Useful Language trang 52 - Lesson 3 - Unit 6 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Listen then practice.

(Nghe sau đó thực hành.)

What does Trees for the Future do? 

(Trees for the Future làm gì?)

Where do they work?

(Họ làm việc ở đâu?)

How can I help?

(Tôi có thể giúp bằng cách nào?)

They plant trees.

(Họ trồng cây.)

They work in Africa.

(Họ làm việc ở châu Phi.)

You can donate money.

(Bạn có thể quyên góp tiền.)


Reading trang 53 - Lesson 3 - Unit 6 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

a. Read the article and circle the best headline.

(Đọc bài báo và khoanh chọn tiêu đề thích hợp nhất.)

1. An Environmental Charity in Vietnam

2. The Story of the Think Green Program

Mai Hoàng, June 5

Act Green Vietnam is a charity in Vietnam. They help communities come together to clean parks, rivers, and beaches all around Vietnam. They started helping to clean the beaches on Phú Quốc Island in 2015. Now, every month, Act Green Vietnam plans to clean somewhere in Vietnam. They also plan cleanups in big cities all over Vietnam on Earth Day and on World Cleanup Day.

In 2016, Act Green Vietnam created the Think Green Program. They aim to teach children how to protect wildlife in Vietnam. The program has stickers, crafts, handbooks, and a mobile game, all for free, to make it fun. To help Act Green Vietnam, you can join one of their cleanups, donate money, or offer to help at their office in Ho Chi Minh City.

b. Read the article and fill in the blanks.

(Đọc bài báo và điền vào chỗ trống.)

1. Act Green Vietnam is a Vietnamese charity.

2. The first community they helped to clean was___________ in 2015.

3. They have cleanups in big cities every year on____________ and World Cleanup Day.

4. You can offer to help or__________ money.

Lời giải:

a.

1. An Environmental Charity in Vietnam

(Tổ chức từ thiện vì môi trường ở Việt Nam)

 

Hướng dẫn dịch:

Tạm dịch:

1. Tổ chức từ thiện vì môi trường ở Việt Nam

2. Câu chuyện của chương trình Think Green

Mai Hoàng, ngày 5 tháng 6

Act Green Vietnam là một tổ chức từ thiện tại Việt Nam. Họ giúp cộng đồng đến với nhau để làm sạch các công viên, sông và bãi biển trên khắp Việt Nam. Họ bắt đầu giúp làm sạch các bãi biển trên đảo Phú Quốc vào năm 2015. Hiện tại, hàng tháng, Act Green Vietnam có kế hoạch làm sạch một nơi nào đó ở Việt Nam. Họ cũng lên kế hoạch dọn dẹp tại các thành phố lớn trên khắp Việt Nam vào Ngày Trái Đất và Ngày Thế giới làm sạch.

Năm 2016, Act Green Vietnam đã thành lập Chương trình Think Green. Họ hướng đến việc dạy trẻ em cách bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam. Chương trình có nhãn dán, đồ thủ công, sổ tay và trò chơi di động, tất cả đều miễn phí, để tạo niềm vui. Để giúp Act Green Vietnam, bạn có thể tham gia một trong các hoạt động dọn dẹp của họ, quyên góp tiền hoặc đề nghị giúp đỡ tại văn phòng của họ ở Thành phố Hồ Chí Minh.

b.

1. charity

2. (the beaches on) Phú Quốc Island

3. Earth Day

4. donate

1. Act Green Vietnam is a Vietnamese charity.

(Act Green Vietnam là một tổ chức từ thiện của Việt Nam.)

2. The first community they helped to clean was Phú Quốc Island in 2015.

(Cộng đồng đầu tiên họ giúp làm sạch là Đảo Phú Quốc vào năm 2015.)

3. They have cleanups in big cities every year on Earth Day and World Cleanup Day.

(Họ có những đợt dọn dẹp ở các thành phố lớn vào Ngày Trái đất và Ngày Thế giới làm sạch hàng năm.)

4. You can offer to help or donate money.

(Bạn có thể đề nghị giúp đỡ hoặc quyên góp tiền.)

Speaking trang 53 - Lesson 3 - Unit 6 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Help us Save the World!

(Hãy giúp chúng tôi cứu lấy Trái Đất!)

a. You and your friend want to help a charity. Student B, turn to page 123 File 7. Work in pairs. Student A, answer Student B's questions. Swap roles. Ask Student B about Earthwatch. Make notes. Ask your partner to repeat some information.

(Em và bạn muốn giúp một tổ chức từ thiện. Học sinh A, chuyển đến trang 123 File 7. Làm việc theo cặp. Học sinh A, trả lời những câu hỏi của học sinh B. Đổi vai. Hỏi học sinh B về Earthwatch. Ghi chú lại. Yêu cầu bạn em lặp lại một số thông tin.)

What does Earthwatch do? (Earthwatch làm gì?)

Where do they work? (Họ làm việc ở đâu?)

How can I help? (Tôi có thể giúp như thế nào?)

 

Trash Hero World

What they do

(Họ làm gì)

- plan cleanups (lên kế hoạch dọn dẹp)

- help recycle trash (giúp tái chế rác)

Where they work

(Họ làm việc ở đâu)

- Southeast Asia, Australia, Europe

(Đông Nam Á, châu Úc, châu Âu)

How to help

(Giúp bằng cách nào)

- donate money (quyên góp tiền)

start a cleanup (bắt đầu quét dọn)

b. Decide which charity you want to help.

(Quyết định tổ chức từ thiện mà em muốn giúp.)

Lời giải:

a.

A: What does Trash Hero World do?

(Trash Hero World làm gì?)

B: They plan cleanups and help recycle trash.

(Họ lên kế hoạch dọn dẹp và giúp tái chế rác.)

A: Where do they work?

(Họ làm việc ở đâu?)

B: They work in Southeast Asia, Australia, Europe.

(Họ làm việc ở Đông Nam Á, Úc, Châu Âu.)

A: How can I help?

(Tôi có thể giúp bằng cách nào?)

B: You can donate money and start a cleanup.

(Bạn có thể quyên góp tiền và bắt đầu dọn dẹp.)

b.

I want to help Trash Hero World. 

(Tôi muốn giúp Trash Hero World.)

Writing trang 52 - Lesson 3 - Unit 6 - Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Use the notes to write a paragraph about the World Wide Fund for Nature (WWF). Write 50 to 60 words.

(Sử dụng các ghi chú để viết một đoạn văn về Tổ chức quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF). Viết 60 đến 60 từ.)

What they do:

(Họ làm gì:)

- protect wildlife and the environment

(bảo vệ động vật hoang dã và môi trường)

- make sure everyone has enough food

(đảm bảo mọi người có đủ thức ăn)

- reduce food waste

(giảm lãng phí thực phẩm)

Where they work:

(Họ làm ở đâu:)

in more than 100 countries

(tại hơn 100 quốc gia)

When they started:

(Họ bắt đầu khi:)

1961, in Switzerland

(Năm 1961, tại Thụy Sĩ)

How to help:

(Làm thế nào để giúp đỡ:)

- take part in events

(tham gia các sự kiện)

- donate money

(quyên góp tiền)

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity. They work to_______________.  They also

_______________. To help the WWF,_______________

Lời giải:

The World Wide Fund for Nature (WWF) is a very large charity. They work to protect wildlife and the environment. They also make sure everyone has enough food and reduce food waste. They started in 1961, in Switzerland. Now, they work in more than 100 countries. To help the WWF, you can take part in events and donate money.

(World Wide Fund for Nature (WWF) là một tổ chức từ thiện rất lớn. Chúng hoạt động để bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Họ cũng đảm bảo mọi người có đủ thức ăn và giảm lãng phí thức ăn. Họ bắt đầu vào năm 1961, tại Thụy Sĩ. Giờ đây, họ làm việc tại hơn 100 quốc gia. Để giúp WWF, bạn có thể tham gia các sự kiện và quyên góp tiền.)

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác