Trang chủ
Bình chọn:
4.8 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 41 bài ôn tập chương III Phân số Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu III.1: Tìm phân số...

Câu III.1 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số \({a \over b}\) sau khi rút gọn được phân số \({{ - 8} \over {11}}\). Biết b – a = 190. Tìm phân số.

Giải

\({a \over b} = {{ - 8} \over {11}}\) Suy ra \(1 - {a \over b} = 1 - {{ - 8} \over {11}}\) hay \({{b - a} \over b} = {{11 + 8} \over {11}}\)        (1)

Thay b – a = 190 vào (1) ta được: \({{190} \over b} = {{19} \over {11}} \Rightarrow b = 110\)

Phân số \({a \over b}\) phải tìm là \({{ - 80} \over {110}}\).

Câu III.2 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính \(A = \left( {{{878787} \over {959595}} + {{ - 8787} \over {9595}}} \right).{{1234321} \over {5678765}}\)

Giải

Rút gọn

\({{878787} \over {959595}} = {{878787:10101} \over {959595:10101}} = {{87} \over {95}}\)

\({{8787} \over {9595}} = {{8787:101} \over {9595:101}} = {{87} \over {95}}\)

Từ đó tính được A = 0

Câu III.3 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho \(A = {{2009.2010 - 2} \over {2008 + 2008.2010}};B = {{ - 2009.20102010} \over {20092009.2010}}\)

Tính A + B

Giải

\(A = {{2009.2010 - 2} \over {2008 + 2008.2010}} = {{\left( {2008 + 1} \right).2010 - 2} \over {2008 + 2008.2010}}\)

\( = {{2008.2010 + 2010 - 12} \over {2008 + 2008.2010}} = {{2008.2010 + 2008} \over {2008 + 2008.2010}} = 1\)

\(B =  = {{ - 2009.20102010} \over {20092009.2010}} = {{ - 2009.2010.10001} \over {2009.10001.2010}} =  - 1\)

Do đó A + B = 1 + (-1) = 0

Câu III.4 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính giá trị của biểu thức:

\(P = {{2.3.4 - 2.3.4.9 + 2.3.4.11 - 2.3.4.13} \over {5.6.7 - 5.6.7.9 + 5.6.7.11 - 5.6.7.13}}\)

Giải

\(P = {{2.3.4 - 2.3.4.9 + 2.3.4.11 - 2.3.4.13} \over {5.6.7 - 5.6.7.9 + 5.6.7.11 - 5.6.7.13}}\)

\(P = {{2.3.4.\left( {1 - 9 + 11 - 13} \right)} \over {5.6.7.\left( {1 - 9 + 11 - 13} \right)}} = {{2.3.4} \over {5.6.7}} = {4 \over {35}}\)

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác