Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải sách bài tập Toán 6

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

Giải bài tập trang 35 bài 14 tìm giá trị phân số của một số cho trước Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2. Câu 14.1: Hãy chọn đáp án đúng...

Câu 14.1 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\(3{4 \over 7}\) của 56 bằng:

(A) 168;                            (B) 192;

(C) 200;                            (D) 208.

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Chọn đáp án (C) 200.

Câu 14.2 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Lớp 6A có 40 học sinh trong đó có 12,5% là học sinh giỏi. số học sinh giỏi của lớp 6A là

(A) 5;                            (B) 6;

(C) 8;                           (D) 10.

Hãy chọn đáp đúng

Giải

Chọn đáp án (A) 5.

Câu 14.3 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({2 \over 5}\) của số a là 480. Tìm 12,5% của số a.

Giải

Số \(a = 480:{2 \over 5} = 1200\)

12,5% của số a là 1200. 12,5% = 150

Câu 14.4 trang 35 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Một số có ba chữ số, chữ số hàng trăm là 4.

Nếu chuyển chữ số 4 xuống sau chữ số hàng đơn vị thì được số mới bằng \({3 \over 4}\) số ban đầu. Tìm số ban đầu.

Giải

Gọi số phải tìm là \(\overline {4ab} \). Theo đề bài ra, ta có:

$$\overline {ab4}  = {3 \over 4}\overline {4ab} 4.\overline {ab4}  = 3.\overline {4ab} $$

Ta lần lượt có:

\(4\left( {10\overline {ab}  + 4} \right) = 3.\left( {400 + 3\overline {ab} } \right)\)

\(40\overline {ab}  + 16 = 1200 + 3\overline {ab} \)

\(37\overline {ab}  = 1184\)

\(\overline {ab}  = 32\)

Số ban đầu là 432.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác