Trang chủ
Bình chọn:
2.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 10: A new friend!

Giải bài tập Lesson Two: Grammar Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

1. Listen to the story and repeat. Act.

2. Listen and say.

Click here to listen

Script:

He has short hair. He doesn't have straight hair.

She has blue eyes. She doesn't have brown eyes.

It has black eyes. It doesn't have long hair.

Dịch:

Anh ấy có mái tóc ngắn. Anh ấy không có mái tóc thẳng.

Cô ấy có đôi mắt xanh. Cô ấy không có đôi mắt nâu.

Nó có đôi mắt đen.

Nó không có mái tóc dài

3. Look and say.

Hướng dẫn

+ It have brown eyes. => Number 3.

+ He has purple coat. => Number 4.

+ He hasn't purple coat. => Number 1.

4. Look again and write.

has / doesn't have

1. He has black hair.

2. She _____ straight hair.

3. It ______ blue eyes.

4. He ______ curly hair.

Hướng dẫn:

2. has

3. haven't

4. doesn't have

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me