Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 2

Unit 11: I like monkeys!

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! Unit 11 - Family & Friends Special Edittion Grade 2

Reading

1. Look at the picture. Talk about the animal.

2. Read and listen to the poem.

Click here to listen

 

Script:

What am I?

I am an animal at the zoo.

Listen now, this is true.

I'm big and grey. My tongue is red.

I have two big ears on the side of my head.

My nose is long, my legs are too,

My head is big – as big as you!

I like to eat under a tree.

There's lots of food for me.

So what am I? Do you know?

I'm an elephant and I'm saying "hello!"

Dịch:

Tôi là gì?

Tôi là một con vật trong vườn thú.

Bây giờ lắng nghe, đây là sự thực.

Tôi lớn và màu xám. Lưỡi của tôi màu đỏ.

Tôi có 2 cái tai lớn ở hai bên đầu.

Mũi của tôi rất dài, chân của tôi cũng vậy,

Đầy của tôi lớn- lớn như bạn!

Có nhiều thức ăn cho tôi.

Vì vậy tôi là gì? Bạn có biết không?

Tôi là một chú voi và tôi đang nói " Xin chào!"

3. Read again. Write T (true) or F (false)

1. The elephant is big. __T___

2. The elephant has two hands. ____

3. The elephant is black and white. ____

4. The elephant has a long nose. ____

Hướng dẫn:

2. The elephant has two hands. __F__

3. The elephant is black and white. __F__

4. The elephant has a long nose. _T___

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me